ט"ז על חושן משפט לח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

בש"ע אבל נאמנים לגבי ענמן וכו') בטור סימן מ"ו סעיף ל"ז כ"כ אלא דקשה למה הביא הטור כאן דעת ר"ח דפוסק באומר עדות שקר העדנו דפטורים מלשלם וי"ל דר"ח מיירי דפטור מצד הדין דכאשר זמם דאינו שייך במודה מפי עצמו וכן מבואר בתוס' פ"ק דמכות דף ג' ולא מיירי התם מהפסד שגרם העד בעדות שקר לאותו שמעיד עליו דאפשר דעדיין לא באו לידי הפסד אבל הטור בסי' מ"ו והמחבר כאן מיירי מצד גרמא בניזקין שגרם לו הפסד וזה צריך לשלם:

(בשם מהרש"ק בב"י ד"ה ומה שנתחייבו העדים הניזמים וכו' עס"ה דהא גמרא ערוכה היא וכו' עיין בדינא דגרמי להרמב"ן תמצא תי' אחר לפיכך חייב לשלם לשקר העדנו ע"ש ע"כ) :