ט"ז על חושן משפט שט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(ס"א אע"פ שעבר כו') גם רבינו כ"כ והיינו הטעם דפליגי בפ' האומנין ר"מ ורבנן מעביר על דעת ב"ה וס"ל לר"מ דגזלן הוי ורשב"ג מיקיל ור"ח בר אבא מוקי מתני' דחייב באם משנ' להוליך במה שאמר ב"ה כר"מ וס"ל להפוסקים דאין הלכה כר"מ מ"ה כל שאין היזק מחמת השינוי אין חייב מחמת שעבר על דעת ב"ה וצ"ע על רבינו שכתב בא"ח סי' תרצ"ד לענין מגבת פורים שאין העני רשאי לשנות ממה שנתן לו ב"ה והיינו כר"מ ובפ' האומנין מבואר דהני דמיין להדדי וצ"ע: