ט"ז על חושן משפט ריא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(סעיף ג' ואין צריך להחזיר) הסמ"ע סק"ז מתמי' וכתב דאל"כ אין טעם למה א"צ להחזיר כו' ק"ל הא איתא בפ' מי שמת שם בהדיא שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו כו' וזה קשה בדיני ממונות ואין לו טעם ולא מצי לאוקמי אלא בדין אחר שם ואמאי לא אוקמי כפשוטו דמיירי שהבן א"צ להחזיר אפי' לא נתאכלו המעות ונצרך ע"ז שקשה בד"מ ואין לו טעם ונימא דהך חידוש גופא קמ"ל (א"ה ולדידיה מי ניחא דע"כ קשה וקשה הוא כיון שהוא בא מכח אבי אביו אמאי יהא עדיף מגברא דאתא מחמתיה כיון שאבי אביו גופיה היה מחוייב לשלם ונלע"ד לפ"ד הסמ"ע דלק"מ דמילתא דפשיטא היא בלא נתאכלו המעות שהבן חייב לשלם דקי"ל מלוה ע"פ גובה מן היורשי' בהניח להם אחריות נכסים וא"כ א"א לאוקמי הא דשלחו מתם בהכי וק"ל ע"כ):