ט"ז על חושן משפט שמט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(ס"ג) אף לאחר שיגדיל הא דאי' בפ' הגוזל קמא דף צח הוה עובדא וכפיי' רפרם לרב אשי ואגביה כי כשורא לצלמי ופרש"י ששרף שטר בילדותו ואגביה מיניה ככל הכתוב בשטר פרעון גמור מעידית כקורה הנבחרת משאר קורות לצור בה צורות עכ"ל צ"ל דעכ"פ לא היה קטן אלא ילד בשנים ובא רש"י להתנצל את רב אשי שלא עשה מעשה כזה אלא בילדותו לא בהיותו ת"ח אבל נראה עיקר כמ"ש רש"י בכתובות דף פו על האי לישנא על מידי אחרינא דהיינו שבא הדין לפני רב אשי והקיפו רפרם לרב אשי בראיות וסברות שיפסוק שיגבה התובע גיבוי גמור כו' וה"נ יש לפרש כן לענין דינם דשורף שטרות.