ט"ז על חושן משפט רעט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(ס"ג וחזר ואמר עבדי) מ"ש הסמ"ע דהא נאמן תוך כ"ד היינו דווקא שאמר שנולד מהשפחה כו' איני יודע מי הכריחו לכך דכל הנאמנות דכאן מיירי לענין ירש אותו או לאו ובזה מהני מ"ש אח"כ עבדי דלא ירש אותו:

(ס"ד היה עובר על בית המכס כו') מה שמחלק הסמ"ע בין ליש חזקת כשרות או לאו א"א לחלק בכך דהא איתא בפ' עשרה יוחסין דף מ"ט מאי אפי' שניהם מודים לא מיבעיא קאמר ל"מ היכי דאית ליה חזקת כשרות דלא מהימנא אלא אפי' עובר דלית ליה חזקות כשרות לא מהימני הרי לך דלרבנן אפי' לבן בנו לית חילוק בין חזקת כשרות ממילא ה"ה לר' יהודה לגבי אחר אין חילוק וכאן לא מיירי אלא לענין ירושה וכמ"ש בסמוך גם מ"ש בדברי הרמ"ה בטור דלא מהימן לאחזוקי בשפחה היינו שאם תאמר שלא ירש אותו ע"כ צריך אתה לומר שאמר שפחה: