ט"ז על חושן משפט י

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

בטור ואל ישים חילוק בין דין קטן וכו' יש להקשות דבפרק קמא דסנהדרין איתא כקטן כגדול תשמעון אר"ל יהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאה מנה ופרכינן למאי הילכתא אי לעיונא ומפסקא פשיטא אלא לאקדומא. וכ"כ רבינו בסי' ט"ו שצריך להקדים דין של פרוטה וכו' וא"כ למאי הילכתא כתב רבינו זה כאן וכן הרמב"ם ע"כ לענין עיוני והא דבר זה פשיטא בגמרא ונ"ל דרבינו וכן הרמב"ם כתבו זה וקאי אדסמיך ליה דהיינו שיש למנוע עצמו בדין של פרוטה כמו במאה מנה אבל בגמרא דדרש מקרא דקטן כגדול תשמעון זה קאי שיש לשמוע בזה כמו בזה א"כ לא מיירי מן למנוע עצמו ועל כרחך לעיוני קאמר ועל זה קשה פשיטא: