ט"ז על חושן משפט יט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

ס"ג ולא תבע נידויו כו' למ"ש הסמ"ע לחלק דהכא לא בעינן ב"פ שלשים קשה דבסה"ת כ' בפירוש כאן דצריך באמת ב"פ שלשים גם תמוה לי לפי דבריו דבסימן ק' ממתין ס' יום משום אשכוחי זוזי לפ"ז ה"ל להמתין ל' יום דאימר אותו שקנה נכסים ממנו הוא טורח אחר המעות כדאשכחן בסימן צ"ח אלא דבר פשוט הוא דאותן ב"פ ל' דסימ' ק' הן מצד הנידוי עצמו כמו בכל נידוי המוזכר בי"ד סי' של"ד וה"נ כן הוא דכל הנידויין שווין אלא דהטור לא בח להזכיר כאן כל פרט נידוי אלא בא לגלות דיש כאן נידוי וחרם:

[בהג"ה] ואם אינו רוצה כו' פי' שמפקיר בב"ד שאינו רוצה לשמוע בקולם ואין לך אפקרותא גדולה מזו ובחנם טרח בסמ"ע בזה: