ט"ז על חושן משפט קלו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

ס"ב בהג"ה וכן כובסת עכו"ם כו' דין זה הועתק מת"ה והוא תמוה וי"ל על ת"ה עצמו שהרי דין מפורש הוא במרדכי פרק הגוזל בתרא והוא לא הביאו ולפעד"נ ללמוד מדברי המרדכי בזה חידוש אח' שכ' וז"ל ומכאן הבאתי ראיה על כובסת עכו"ם שהיתה רוחצת בגדים לכמה יהודים ואבדה סדין אחד ונטלה סדין א' מן האחרים ונתנה לו תמורות סדין שלו וצויתי להחזיר שהרי אותם יהודים אחרים לא נתייאשו מסדין שלהם אלא היו מרדפין אחר הכובסת מפני הסדין שלהם וגם קי"ל גנב ופרע חובו כו' דלא עשו תקנת השוק ומחזירו בחנם אבל ודאי אם הכובסת משכנה את הסדין לאותו איש הרי עשו תקנת השוק במשכנתא עכ"ל מדכתב שהרי הבעלים מרדפים אחריה וה"ל כאמת גמור ולפ"ז היה נראה במי שנתנה לו הכובסת סדין א' תחת שלו ואינו יודע של מי הוא ועי"ז הוא מונח ימים רבים אצלו עד זמן שא"א לבני אדם שלא יחקור אחר שלו ודאי מתייאש ממנו והכובסת סלקה אותו בדבר אחר ובת"ה סי' שי"ט לא מיירי אלא בשני' באים לפנינו וטוענים בעדו שיחזיר לו מה שאין כן באם לא בא שום אדם וצועק על סדין שלו אמרי' ודאי סלקה הכובסת אותו כל שנשתהה שם כמ"ש: