ט"ז על חושן משפט ב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

בטור וכן יראה מדברי הרמב"ם כו' הא דכ' רבינו לשון זה ולא כ' וכ"כ הרמב"ם נ"ל דעיקר חידושא של רבינו דאפי' אין עדות גמורה רק רגלים לדבר כו' וברישא דרמב"ם לא הוזכר מזה אלא דשם מיירי דיש עדות וגמורה אלא שאין חיוב מצד הדין מלקות על זה אמר רמב"ם דיש לחייבו אפילו מלקות אלא מדסיפא דרמב"ם יש להוכיח כן במה שכ' וכן יש ללקות אדם ששמועתו רעה כו' משמע שאפי' אין כאן עדות ברורה ומ"מ אין ראיה גם מזה דבזה לא כזכר רק מלקות אבל מיתה אימא לך דלא אלא בעינן דוקא עדות ברורה ורבינו כ' שאפי' אין בדבר כו' שהיה תתחייב (דנין) על פיהם בשעה שהיו דנין דיני נפשות כו' שמשמעותו דאף במיתה הוי כן אלא שבכל מקום יראה מדברי רמב"ם דגם הוא ס"ל כן מדכתב בפירוש ברישא דאין חילוק בין מיתה למלקות מסתמא ה"נ בסיפא שהרי כ' וכן יש להלקות כו' משמע דדינא דסיפא כמו ברישא אלא נקט מלקות כיון דברישא הזכירו תחלה ושם כתבו דרך לא זו אף זו:

(תו איתא שם) באותו סי' ואומרים לו עשה מה שישראל כו' כן איתא במשנה לענין גיטין כמ"ש ב"י ובסי' כ"ו כתב רבינו ואם הוא אלם כו' ומציל את שלו בדיני עכו"ם ולא כ' שם עשה מה שישראל כו' דהכא מדבר שא"צ דיינים אלא במי שעשה דבר שראוי לענוש ודינו פשוט בזה כ' שהכפייה תהיה ע"י עכו"ם אלא שאומרים עשה מה שישראל כו' ומזה מיירי גם במשנה. אבל לקמן מיירי בענין שצריך לדון בפני דיינים והוא אינו ציית לדין ישראל על כן כופהו ע"י דייני עכו"ם שידונו עליה ובזה ודאי לא יאמרו לעכו"ם עשה מה כו' דזה לא שייך אלא בעושה כפייה לקיים מה שנפסק כבר ובש"ע כאן לא זכר הך אומרים עשה מה כו' דמיירי ג"כ באם צריך שידונו אותו דיני עכו"ם וכמו שזכרתי:

(תו איתא שם ולא לעבור על ד"ת כו') קשה מהי תיתי שיעברו על ד"ת ונ"ל דאף שיש כח לחכמים לאסור המותר מדברי תורה היינו דוקא בדבר שאינו מפורש לא לאיסור ולא להיתר דאז הוא מותר ממילא בזה יש כח לחכמים להחמיר משא"כ בדבר מפורש בפסוק להיתר כגון היתר הנאה מן חלב דמפורש בקרא בזה אין כח לחכמים לאסור על כן אמר ולא לעבור על דברי תורה שבדברי תורה מפורש מקרי עובר על ד"ת ובי"ד סי' קי"ו הארכתי בזה ע"כ:

(בשם הגאון המפורסם הרב מוהר"ר יונה בעל קיקיון דיונה) וכ"ש כבוד בני א"י ויש לומר מאי כ"ס דקאמר ונראה דה"ק גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה מכ"ש היכא שהתורה מסייעתו וזה שאמר והמחזיקים בתורת אמת ר"ל מהדין תורה עמו אלא שהדיין רוצה להענישו מפני צורך השעה ע"כ: