ט"ז על חושן משפט קנט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(סעיף א' שאעמוד) ק"ל ממ"ש בסי' קנ"ד ס"ג אבל פותח אדם לרה"ר פתח כו' מפני שא"ל הריני כאחד מבני רה"ר כו' אמאי לא יאמר לו רבים לא חזי לי בלילה כמ"ש בגמרא ובטור ועוד יש טעם ג' בגמרא רבים לא חזו לי אלא דוקא כי מעייני בי כמ"ש ב"י וזה נמי שייך בסי' קנ"ד וכזה יש להקשות גם ע"ז ממ"ש הטור בשם הר"ר יונה מביאו רמ"א דאם הגג שפל כו' וצ"ל דלא חששו אלא לטעם שרבים אינם רואים כשהוא יושב דאלו הטעם הא' דהיינו שאתה רואי אותי בלילה אין זה היזק גדול כי אין דרך אדם לעשות עסקיו בלילה וכן במה שרבים דוקא מעיינים לראות אין זה היזק גדול כ"כ כי כמו שרבים לא יעשו עבירה לעין כדי לראות כמו כן לא יעשה זה וירחיק עצמו מלראות בכל מה שיוכל ותלמודא דנקט שלשה טעמים לרווחא דמלתא ולזה נתכוון הטור במ"ש כשאני עומד ביום ולא זכר טעם הג' אלא כוונתו דהעיקר תלוי בעומד אלא דמצרף ליה עוד טעם של ביום וכן טעם הג' אינו אלא צירוף בגמרא: