ביאור:בבלי נדרים דף כד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת נדרים: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא | הדף המהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

"קונם שאיני נהנה לך אם אי אתה נוטל לבנך כור של חיטין ושתי חביות של יין" - הרי זה [1] יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם, שיכול לומר לו [2]: "כלום אמרת [3] אלא בשביל כבודי? זה הוא כבודי [4]!" [5]. טעמא - דאמר "זה הוא כבודי", הא לאו הכי - נדר הוא!? מני?: אי רבי אליעזר בן יעקב - נדרי זירוזין הוי [6]!? אלא [7]שמע מינה: פליגי רבנן עליה!

לעולם רבי אליעזר בן יעקב היא [8], ומודה רבי אליעזר בן יעקב בהאי דנדרא הוי [9], דאמר ליה: לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך ולא מיתהנית מינאי.

תא שמע [נדרים פ"ח מ"ז]: 'האומר לחבירו "קונם שאתה נהנית לי אם אי אתה נותן לבני כור של חיטין ושתי חביות של יין" - רבי מאיר אומר: עד שיתן, וחכמים אומרים: אף זה [10] יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם, שיכול לומר "הריני [11] כאילו התקבלתי [12]" [13]'; טעמא דאמר "הריני כאילו התקבלתי", הא לאו הכי נדר הוא! מני?: אי רבי אליעזר בן יעקב - נדרי זירוזין הוי [14]! אלא לאו – רבנן [15], [16] ופליגי!?

לא! לעולם רבי אליעזר בן יעקב, ומודה רבי אליעזר בהאי [17] - דנדרא הוי, משום דאמר ליה: לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי.

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: תא שמע [נדרים פ"ג מ"ג]: נדרי אונסין: הדירו חבירו שיאכל אצלו, וחלה הוא, או חלה בנו, או שעכבו נהר - הא לאו הכי נדר הוא! מני?: אי רבי אליעזר בן יעקב - זירוזין הוי [18]! אלא לאו – רבנן, ופליגי [19]!

לעולם, רבי אליעזר בן יעקב [20]: ומי סברת דאדריה מזמנא [המזמין] לזמינא [למוזמן] [21]? לא, דזמינא [שהמוזמן] אדריה למזמנא [למזמין], [כגון] דאמר ליה: "מזמנת לי [22] לסעודתיך"? אמר ליה: "אין"! "נדר זה [23] עליך" – ונדר, וחלה הוא [24], או שחלה בנו, או שעכבו נהר - הרי אלו נדרי אונסין [25].

תא שמע: 'יתר על כן [26] אמר רבי אליעזר בן יעקב: האומר לחבירו "קונם שאני נהנה לך אם אי אתה מתארח אצלי ותאכל עמי פת חמה ותשתה עמי כוס חמין", והלה הקפיד כנגדו [27] - אף אלו נדרי זירוזין [28]; ולא הודו לו חכמים [29]'

מאי לא הודו לו חכמים? - לאו


עמוד ב

דאפילו בקמייתא [30], ושמע מינה פליגי רבנן עליה?!

שמע מינה.

מאי הוי עלה [31]?

תא שמע, דאמר רב הונא: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב; וכן אמר רב אדא בר אהבה: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב.

משנה:

נדרי הבאי: אמר "קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים"! "אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד"!

גמרא:

תנא: נדרי הבאי מותרין; שבועות הבאי אסורין.

היכי דמי שבועות הבאי? אילימא דאמר "שבועה אם לא ראיתי בדרך הזה" - מידעם קאמר?

אמר אביי: דאמר "שבועה שראיתי".

אמר ליה רבא: אם כן [32] למה לי למימר [33]? ועוד: דומיא דנדר קתני [34]!?

אלא אמר רבא: באומר [35]: "יאסרו פירות העולם עלי בשבועה אם לא ראיתי [36] בדרך הזה כעולי מצרים"!

אמר ליה רבינא לרב אשי: [37] ודלמא האי גברא - קינא דשומשמני [38] חזא [39] ואסיק להון שמא [ומכנה אותם בשם] "עולי מצרים", ו[40]שפיר משתבע [41]?

הערות עריכה

 1. ^ המודר
 2. ^ המודר
 3. ^ ליתן לבני כך וכך
 4. ^ יותר: שלא אקבל, שאיני צריך
 5. ^ וכבר הותר הנדר
 6. ^ אף על גב דלא אמר "זהו כבודי יותר " –בטל, דנדרי זירוזין הוא
 7. ^ אלא - לאו רבנן היא, דסברי דלא הוי נדרי זירוזין? ו
 8. ^ הא מתניתין
 9. ^ ולא זירוזין, דודאי משום נדר ממש קאמר ליה
 10. ^ נודר
 11. ^ מחזיק לך טובה
 12. ^ ממך
 13. ^ לפיכך אינו נדר
 14. ^ שמזרזו ומדירו כדי שיתן לו כך וכך - אף על גב דלא אמר "התקבלתי" הוי בטל, דנדרי זירוזין הוו
 15. ^ דסברי דלא הוו נדרי זירוזין
 16. ^ אלמא
 17. ^ דהאי לא הוה נדרי זירוזין אלא נדר ממש, ולהכי - אי אמר "התקבלתי" - לא הוי נדר
 18. ^ המדיר חברו שיאכל עמו, ואפילו לא חלה מותר
 19. ^ דלא הוו נדרי זירוזין
 20. ^ ומודה דלאו נדרי זירוזין הוו
 21. ^ דהיינו נדרי זירוזין
 22. ^ בהדך
 23. ^ קבל
 24. ^ המזומן
 25. ^ הא לא חלה הוי נדר גמור
 26. '^ על אותו שאמר במשנה: אמר ר"א בן יעקב: האומר לחבירו קונם שאיני נהנה לך כו'
 27. ^ אף על גב שפירש לו הכל ואע"פ שהקפיד כנגדו
 28. ^ ומותר
 29. ^ שיהא נדרי זירוזין
 30. ^ הנך דלעיל
 31. ^ אי הוי הלכתא כוותיה דרבי אליעזר דהוי נדרי זרוזין ומותר
 32. ^ מתניתא דאמר "שבועה שראיתי בדרך הזה"
 33. ^ דאסור? דהיינו שבועה גמורה ודאי, כאילו אמר "שבועה שאכלתי"
 34. ^ שבועות (נדרי) הבאי אסורין דמשמע דקאמר בלשון נדר ושבועה
 35. ^ דקאמר הכי
 36. ^ ולא קאמר "שראיתי"
 37. ^ אמאי אסורות?
 38. ^ נמלות מקובצות הרבה
 39. ^ ראה ביחד כעולי מצרים, דאפשר
 40. ^ דלמא
 41. ^ לדעתיה דידיה