פתיחת התפריט הראשי

פרק ראשון (פרק "יציאות השבת")עריכה

פרק שני (פרק "במה מדליקין")עריכה

פרק שלישי (פרק "כירה שהסיקוה")עריכה

פרק רביעי (פרק "במה טומנין")עריכה

פרק חמישי (פרק "במה בהמה")עריכה

פרק שישי (פרק "במה אישה")עריכה

פרק שביעי (פרק "כלל גדול")עריכה

פרק שמיני (פרק "המוציא יין")עריכה

פרק תשיעי (פרק "רבי עקיבא")עריכה

פרק עשירי (פרק "המצניע לזרע")עריכה

פרק אחד עשר (פרק "הזורק מרשות")עריכה

פרק שנים עשר (פרק "הבונה כמה")עריכה

פרק שלושה עשר (פרק "האורג")עריכה

פרק ארבעה עשר (פרק "שמונה שרצים")עריכה

פרק חמישה עשר (פרק "אלו קשרים")עריכה

פרק ששה עשר (פרק "כל כתבי")עריכה

פרק שבעה עשר (פרק "כל הכלים")עריכה

פרק שמונה עשר (פרק "מפנין אפילו")עריכה

פרק תשעה עשר (פרק "רבי אליעזר דמילה")עריכה

פרק עשרים (פרק "תולין")עריכה

פרק עשרים ואחד (פרק "נוטל אדם")עריכה

פרק עשרים ושנים (פרק "חבית שנשברה")עריכה

פרק עשרים ושלושה (פרק "שואל אדם")עריכה

פרק עשרים וארבעה (פרק "מי שהחשיך")עריכה