משנה שבת יא ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שבת · פרק יא · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים, ומן הים לספינה ומן הספינה לים, ומן הספינה לחברתה, פטור.

ספינות קשורות זו בזו, מטלטלין מזו לזו.

אם אינן קשורות, אף על פי שמקפות, אין מטלטלין מזו לזו.

משנה מנוקדת

הַזּוֹרֵק מִן הַיָּם לַיַּבָּשָׁה, וּמִן הַיַּבָּשָׁה לַיָּם,

וּמִן הַיָּם לַסְּפִינָה, וּמִן הַסְּפִינָה לַיָּם,
וּמִן הַסְּפִינָה לַחֲבֶרְתָּהּ,
פָּטוּר.
סְפִינוֹת קְשׁוּרוֹת זוֹ בְּזוֹ, מְטַלְטְלִין מִזּוֹ לְזוֹ.
אִם אֵינָן קְשׁוּרוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁמֻּקָּפוֹת,
אֵין מְטַלְטְלִין מִזּוֹ לְזוֹ:

נוסח הרמב"ם

הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים ומן הים לספינה ומן הספינה לים ומספינה לחברתה פטור ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו אם אינן קשורות אף על פי שהן מוקפות אין מטלטלין מזו לזו.

פירוש הרמב"ם

הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים כו': כבר בארנו כי הים כרמלית: ואמרו קשורות מטלטלין מזו לזו אחר עשיית הערוב לפי שהן כמו שתי חצרות: ומוקפות הוא שיקיף ביניהם כלומר מחיצה מיריעות וכיוצא בהם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מן הים ליבשה - מכרמלית לרשות הרבים:

מן הים לספינה - מכרמלית לרשות היחיד:

מטלטלין מזו לזו - אם הן של שני בני אדם מטלטלים ע"י עירוב יב דהוי להו כשתי חצירות:

מוקפות - סמוכות זו לזו, כמו אין מקיפין בבועי:

אין מטלטלין מזו לזו - דכי מפרשי מהדדי, כרמלית מפסקת ביניהן ובטל העירוב:

פירוש תוספות יום טוב

מטלטלין מזו לזו. פי' הר"ב ע"י עירוב וכתבו בתוס' דהא קמ"ל דמהני העירוב בספינות אע"פ שאינן קבועות שם. דס"ד כיון שאין עתידות להיות קבועות שם לא יהני עירוב קמ"ל דמהני:

שמוקפות. עיין מ"ש בס"ד במ"ג פ"ד דתרומות:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על הברטנורא) דס"ד כיון שאין עתידות להיות קבועות שם לא מהני עירוב קמ"ל דמהני. תוספ':

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ומן הספינה לים:    ראיתי קצת מוחקים זו הבבא ובפסקי הרא"ש ז"ל בלבד הוא שלא מצאתיה ואיני יודע טעם למה. אח"כ מצאתי שגם ה"ר יהוסף ז"ל מחקה וכתב שכן מצא בכל הסכרים:

ואם אינם קשורות אע"פ שמוקפות אין מטלטלין מזו לזו:    כתוב במרדכי וכגון שאין הספינות גבוהות מן המים עשרה טפחים דאי גבוהות קא מפיק מרה"י לרה"י דרך מקום פטור ושרי אפי' רה"ר בינתים ע"כ: ופי הרמב"ם ז"ל מוקפות הוא שיקיף ביניהם כלום מחיצה מיריעות וכיוצא בהם ע"כ וכן פי' ביד ספ"ג דהלכות ערובין:

תפארת ישראל

יכין


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים