משנה שבת יג ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שבת · פרק יג · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו, חייב.

נעלו שנים, פטורין.

לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים, חייבין.

ורבי שמעון פוטר.

משנה מנוקדת

צְבִי שֶׁנִּכְנַס לַבַּיִת וְנָעַל אֶחָד בְּפָנָיו, חַיָּב.

נָעֲלוּ שְׁנַיִם, פְּטוּרִין.
לֹא יָכֹל אֶחָד לִנְעֹל וְנָעֲלוּ שְׁנַיִם, חַיָּבִין.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר:

נוסח הרמב"ם

צבי שנכנס לבית -

ונעל אחד בפניו - חייב.
נעלוהו שנים - פטורין.
אם לא יכול אחד לנעול,
ונעלוהו שנים,
חייבין.
ורבי שמעון - פוטר.

פירוש הרמב"ם

טעם אמרם שניהם פטורין, כבר קדם בתחילת המסכתא.

ואין הלכה כרבי שמעון:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

צבי שנכנס - מאליו לבית ונעל אחד בפניו, זו היא צידתו:

נעלו שנים פטורים - דהוו להו שנים שעשאוה:

לא יכול אחד לנעול - אורחיה הוא לנועלו בשנים והרי לכל אחד מלאכה דבלאו איהו לא מתעבדה:

ורבי שמעון פוטר - ואין הלכה כר"ש:

פירוש תוספות יום טוב

נעלו שנים וכו'. תני לה חדא זימנא במשנה ה' פ"י ומשום מתני' דבתרא תני לה הכא זימנא אחריתי כמו שתרצו בגמ' לעיל במשנה ב':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבים:    סתמא כר' יהודה וכן נמי סתם לן תנא גבי המוציא ככר לרה"ר לעיל בפ' המצניע ואע"ג דהא אשמועי' תנא פלוגתא דר' יהודה ור"ש בהא. נלע"ד דמצינו למימר דצריכא דאי אשמועי' בככר לחוד ה"א בההיא מחייב ת"ק דהיינו ר' יהודה משום דקעביד הוצאה מלאכה גמורה בידים אבל בצבי דלאו מלאכה גמורה קעביד דממילא בנעילת דלת מתציד אימא לא ואי אשמועי' בהא ה"א בהא פטר ר"ש משום דממילא אבל בההיא אימא מודה לי' לר' יהודה צריכא:

ולא מִלָאהוּ.:    כך נקד ה"ר יהוסף ז"ל הלמ"ד בקמץ והאל"ף נחה וכן השתי מלות אחרות:

והשני פטור:    פטור ומותר קאמר מדקתני סיפא הא למה זה דומה לנועל ביתו לשמרו ונמצא צבי שמור בתוכו:

תפארת ישראל

יכין

צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב:    אף שלא צדו לשם בידים:

נעלו שנים פטורין:    דהו"ל ב' שעשאוהו:

לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבין:    דכיון דלא אפשר לצודו באחד הרי לכל א' מלאכה:

ורבי שמעון פוטר:    אע"ג דכבר אשמעינן כן לעיל (פ"י מ"ה). קמ"ל התם אע"ג שאעפ"כ עשה כל אחד מלאכה והרי עכ"פ היה יכול כל אחד להוציא כשיעור שבהככר. אפ"ה ר"ש פוטר. וקמ"ל הכא לרבותא לרבנן אע"ג שכל המלאכה א"א רק ע"י ב' אפ"ה מחייבי:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים