משנה שבת יז ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שבת · פרק יז · משנה ג | >>

קנה של זיתים, אם יש קשר בראשו, מקבל טומאה, ואם לאו, אין מקבל טומאה.

בין כך ובין כך, ניטל בשבת.

משנה מנוקדת

קָנֶה שֶׁל זֵיתִים,

אִם יֶשׁ קֶשֶׁר בְּרֹאשׁוֹ, מְקַבֵּל טֻמְאָה;
וְאִם לָאו, אֵין מְקַבֵּל טֻמְאָה.
בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, נִטָּל בְּשַׁבָּת:

נוסח הרמב"ם

קנה של זיתים -

אם יש קשר בראשו - מקבל טומאה.
ואם לאו - אינו מקבל טומאה.
בין כך, ובין כך - ניטל בשבת.

פירוש הרמב"ם

עושין מקל לחבוט בו את הזיתים, ומהפכין בו הזיתים כשהן בגת, ועושין בראשי קצת אותן המקלות כמו רימון עגול או קשר, וכשמהפכין בו הזיתים ירימו המקל ויביטו באותו רימון אם יש בו שמנונית אם לא, וידמה כלי קבול ולפיכך מטמא:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

קנה של זיתים - קנה שעשוי לבדוק הזיתים שבמעטן אם נתאסף שמנן בתוכו והגיע להיות ראויין לבית הבד:

אם יש קשר בראשו - כעין פקק שבקנה, מקבל טומאה, לפי שעל ידי שהוא פקוק בקשר משתייר בו מן השמן הזב מן הזיתים ובודק בו אם הגיע לעצור והוה ליה בית קבול:

ואם לאו - שאין בו קשר אע"פ שהוא חלול אין חללו עשוי לקבל כלום ג, הילכך הוה ליה פשוטי כלי עץ ואינו מקבל טומאה:

בין כך ובין כך ניטל בשבת - דהא כלי הוא ועשוי להפוך בו את הזיתים:

פירוש תוספות יום טוב

ואם לאו וכו'. [* פי' הר"ב אע"פ שהיא חלול] אין חללו עשוי לקבל כלום ומ"מ בודקין בו שמהפכין זיתים לראותן אם נתאסף שמנן בתוכן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על הברטנורא) ומ"מ בודקין בו שמהפכים זיתים לראותן אם נתאסף שמנן בתוכן:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

קנה של זיתים וכו':    ועיין בהר"ן ז"ל בפירקין דף קמ"ז עמוד ב': ותמהתי שמצאתי במשניות מוגהות קנה של ציידין ושל זיתים וכו':

תפארת ישראל

יכין

קנה של זיתים:    דרך להניח הזיתים בכלי הנקרא מעטן. עד שיזועו ויתרככו. ואחר איזה ימים. תוחבין קנה תוך הזיתים לבדקן ע"י לחלוחית שבקנה. אם כבר הגיעו לעצרן:

אם יש קשר בראשו:    כעין כפתר משוקע בראשו:

מקבל טומאה:    דע"י שקוע שבכפתר הזה נשאר בו מעט שמן כשבודק בו והרי כלי שיש בו בית קבול כל שהוא. מק"ט:

ואם לאו אין מקבל טומאה:    דהו"ל פשוטי כלי עץ דאינו מק"ט:

בין כך ובין כך ניטל בשבת:    לצורך גופו או מקומו. דאע"ג דלמחשב מנא דין שבת וטומאה שוין (כשבת קכ"ג א'). וא"כ באינו מקבל טומאה אמאי ניטל בשבת. התם רק לענין ביטול מתורת כלי. כמחט שניטל עוקצה. דאינה עוד כלי לק"ט. וכ"כ אינה כלי לטלטלה בשבת:

בועז

פירושים נוספים