שער הכוונות

ספר
שער הכוונות
הוא השער השישי
מן השמונה שערים המפורסמים, ובו מבואר הכוונות של ברכות השחר וציצית ותפילין והקדישים והתפילות של כל ימות החול. אשר חבר הקדוש האלקי רבינו מוה״ר רבי חיים וויטאל זצללה״ה אשר קבל מפי רבו התנא האלקי רבינו הקדוש מוה״ר יצחק לוריא אשכנזי זיעועכי״א. אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.
והוא מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה״ר שמואל וויטאל זצ״ל שהעתיקם מכתב יד קודש אביו מוה״ר חיים וויטאל זצללה"ה עצמו.
ע"פ נוסח השער דפוס ירושלים ה'תרכ"א

תוכן הענייניםעריכה

דרושי השחרעריכה

דרושי השחר

דרושי ציצית

דרושי תפילין

דרושי תפלת השחר

דרושי ברכות קריאת שמע וקריאת שמעעריכה

דרושי העמידה וחזרת העמידהעריכה

דרושי ויעבר ודרושי נפילת אפיםעריכה

דרושי ספר תורה ויתר תפלת שחריתעריכה

דרושי תפילת המנחהעריכה

דרושי תפילת ערבית ודרושי הלילהעריכה

דרושי שבתעריכה

דרושי ראש חדש ויום טובעריכה

דרושי המועדיםעריכה

דרושי הפסח והעומרעריכה

דרושי חג השבועותעריכה

דרושי ראש השנהעריכה

דרושי יוה"כעריכה

דרושי חג הסוכותעריכה

כל דרושי חג הסוכות ביחד


דרושי חנוכה ופוריםעריכה