שער הכוונות/דרושי כוונות קריאת שמע/דרוש ב

דרוש ב'עריכה

דרוש ב' - בענין שינוי והפרש שיש בארבע בחינות של הקריאת שמע שבכל יום. והם:

  1. הקריאת שמע שאומרים בסדר הקרבנות (פסוק ראשון דשמע ישראל ובשמל"ו בלבד),
  2. וקריאת שמע דשחרית,
  3. וקריאת שמע דערבית,
  4. וקריאת שמע שעל המטה.


  • הנה לקמן יתבאר ענין קריאת שמע דשחרית דיוצר באורך גדול, ומשם תלמד לכל אלו הד' קריאות שמע. והנה שם יתבאר כי טרם שנאמר קריאת שמע דיוצר כבר היו בז"א כל המוחין דקטנות חוץ מן המקיף מצד אבא אשר זה נכנס במלת 'ישראל'. ואח"כ במלת 'אחד' נכנסים המוחין דו' קצוות דגדלות לפי שכבר כל הקטנות נגמר לכנס בתחילה. ולכן אלו המוחין הנכנסים בו עתה בזו"ן במלת 'אחד' הם מזווג אבא ואמא אשר הם המשיכו אותם המוחין מלמעלה מן החיצוניות דעתיק (כי מן הפנימיות דעתיק אי אפשר להמשיך עד זמן ביאת הגואל במהרה בימינו אמן).
  • והנה הקריאת שמע דסדר הקרבנות דשחרית הוא גרוע מן הקריאת שמע דיוצר דשחרית לפי שבמלת 'ישראל' נכנסים יחד פנימי דאבא ומקיף דמצד אמא דקטנות ביחד, ואח"כ במלת 'אחד' נכנס מקיף דאבא יחד עם המוחין דו' קצוות דגדלות. ולכן אין כח באבא ואמא אז להמשיך מוחין הנזכר ע"י זווגם אלא מן פנימיות דאריך בלבד ולא מלמעלה דעתיק.
  • והקריאת שמע דערבית גרוע מקריאת שמע דסדר הקרבנות כי במלת 'ישראל' אינו נכנס בז"א רק הפנימי-דאבא-דקטנות בלבד (כי המקיף-דאימא כבר היה בו בתחילה). ובמלת 'אחד' נכנס מקיף דאבא עם המוחין דו"ק דגדלות. ואז אין אבא ואמא ממשיכין המוחין אלא מן החיצוניות אריך בלבד.
  • והקריאת שמע שעל המטה גרוע מכולם כי במלת 'ישראל' אינו נכנס בז"א אלא המקיף-דאימא-דקטנות בלבד (כי כבר ביארנו כי לעולם אי אפשר לז"א שיחסר ממנו הפנימי-דאימא-דמוחין-דקטנות), ובמלת 'אחד' נכנסים בו פנימי ומקיף דאבא דקטנות עם ו"ק דמוחין דגדלות. ואז אין אבא ואמא ממשיכין להם מוחין אלא מחיצוניות אבא ואמא עצמן, כי מפנימיות עצמן אין שום זמן שימשכו מוחין.

ושאלתי טעם הדבר ממורי ז"ל והשיב לי כי כ"כ כמו כן הוא פנימיות דאבא כמו חיצוניות דעתיק. ואיני מבין דבריו אלה ‏[1] מה פירושם.

והרי לך סדר ד' מיני קריאת שמע מלמטה למעלה. בתחי' הגרועה מכולם הוא קריאת שמע שעל המטה. ואחריו קריאת שמע דערבית. ואחריו קריאת שמע דקרבנות. ואחריו קריאת שמע דיוצר; וזה המעולה שבכולם.

ולעולם אין הו"ק דגדלות נכנסים במלת "אחד" עד שיכנסו כל המוחין דקטנות לגמרי. אמנם השינוי הוא בסדר כניסת המוחין דקטנות כנזכר. והנה כפי ערך שלימות המוחין דקטנות שיש לו אז טרם שיאמר קריאת שמע -- כך כפי הערך ההוא מושכין אבא ואמא מוחין דזו"ן מלמעלה, כי הנה הכלל הוא שלעולם הזווג של אבא ואמא הוא להוריד אורות עליונים מן המדרגות שלמעלה מהם אל המדרגות שלמטה מהם אבל לא כל הזווגים שוים כמו שהתבאר.


  1. ^ [עיין שערי רחמים שאלה פ"ד פ"ה]