פתיחת התפריט הראשי
ספר
שער מאמרי רשב"י
הוא השער השני
מן השמונה שערים המפורסמים, יפתח בכל מאמרי חכמת האמת כמו ספר התקונין וספר הזוהר וספר יצירה. פרשה אחרי פרשה כסדרה. וגם באיזה מדרש של רשב"י או בשיר השירים או ברות או באיכה. אשר חבר הקדוש האלקי רבינו מוה״ר רבי חיים וויטאל זצללה״ה אשר קבל מפי רבו התנא האלקי רבינו הקדוש מוה״ר יצחק לוריא אשכנזי זיעועכי״א. אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.
והוא מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה״ר שמואל וויטאל זצ״ל שהעתיקם מכתב יד קודש אביו מוה״ר חיים וויטאל זצללה"ה עצמו.
ע"פ נוסח השער דפוס ירושלים ה'תרכ"א

תוכן הענייניםעריכה