עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ח

דף קח עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

דף קח עמוד בעריכה

ב א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

ג ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז , סמג עשין פו:

ד ד מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה כ , סמג עשין קלא:

ה ה ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף א:

דף קט עמוד אעריכה

ו א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

דף קט עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ד:

ח ב מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה לב , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ו:

דף קי עמוד אעריכה

ט א ב ג מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' רנה סעיף א:

דף קי עמוד בעריכה

י א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

דף קיא עמוד אעריכה

יא א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ד:

דף קיא עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ח , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף א:

יג ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה א , סמג עשין צו וסי' מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' נז:

יד ג מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח , סמג שם:


דף קיג עמוד אעריכה

טו א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה יא , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף א:

טז ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

דף קיג עמוד בעריכה

יז א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ג וסעיף ד:

יח ג ד ה ו מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ה והלכה ו , סמג שם ,טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף א:

דף קיד עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ה:

כ ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה י , סמג עשין פג , טור ושו"ע חו"מ סי' קכה סעיף ו:

דף קיד עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה יב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף א:

כב ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה יג ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ה:

דף קטו עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ד:

כד ב מיי' שם הלכה א ב ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

דף קטו עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

כו ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ב:

דף קטז עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

דף קטז עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:


דף קיט עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ג:

דף קיט עמוד בעריכה

ל א ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ח , סמג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף כא , [ וברב אלפס קדושין פ"א דף רכא ]:

דף קכ עמוד אעריכה

לא א ב טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יח , [ ברב אלפס קידושין פ"א ד' רכא ]:

דף קכ עמוד בעריכה

לב א ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ה , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף א:

לג ג מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ז , סמג לאוין רמב:

לד ד מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה לד , ומיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ח:

לה ה מיי' פ"יח מהל' מעשה הקרבנות הלכה יח:

לו ו ז מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה ב , ועיין בכסף משנה , [ ומיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ה ] , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף לו , [ וטור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ג ]:

דף קכא עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"א מהל' קידוש החדש הלכה א:

דף קכא עמוד בעריכה

לח א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה א , [ טור א"ח סי' קפט ]:

דף קכב עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ח:

דף קכב עמוד בעריכה

מ א מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף א:

מא ב מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ז , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף טו:

מב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ח , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף א:

מג ד מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף א:


דף קכג עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ה:

מה ב מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ב ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ד:

מו ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ה:

מז ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו:

דף קכד עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ו:

מט ב טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף י:

נ ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ח , ומיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעד סעיף ב:

נא ד ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ו:

דף קכד עמוד בעריכה

נב א ב מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ז:

דף קכה עמוד אעריכה

נג א מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קז סעיף א:

דף קכה עמוד בעריכה

נד א ב ג מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ט:

נה ד מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה יא , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף א:

נו ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ג:

נז ו מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ז:

דף קכו עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ז:

נט ב ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ט:

ס ד ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ח:

דף קכו עמוד בעריכה

סא א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ח:

סב ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף א:

סג ג ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ה והלכה ו , ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ז:

סד ה מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ו ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ז:

סה ו ז ח מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה טז והלכה יז , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יג:

סו ט מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף ד:

סז י מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה יב , סמג לאוין רכ:

דף קכז עמוד אעריכה

סח א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף ד:


(א) [ ש"ע י"ד סי' רסו סעי' י בהג"ה ]

סט ב מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הלכה יח , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצד סעיף ח:

ע ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יא:

דף קכז עמוד בעריכה

עא א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יב:

עב ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כט:

עג ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יב:

עד ד מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעט סעיף ג:

עה ה מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעט סעיף ד:

עו ו מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רעט סעיף ג:

דף קכח עמוד אעריכה

עז א מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ג ועי' בכסף משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' כב סעיף ג:

עח ב מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ב ועי' בכסף משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' כב סעיף א:

עט ג מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה ח , [ ומיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה יג ] , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קז סעיף א , [ וטור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף י ]:

פ ד ה ו מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה ד והלכה ה , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף ב , [ וברב אלפס עוד בנסהדרין פ"ג דף רסג]:

פא ז ח ט מיי' פ"יד מהל' עדות הלכה ב , סמג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף יג , [וברב אלפס שם]:

דף קכח עמוד בעריכה

פב א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יב:

פג ב ג ד מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה י והלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קח סעיף א:

פד ה מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה ד , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' פב סעיף יג:

דף קכט עמוד אעריכה

פה א ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ז ועיין שם במגיד משנה ובהג"ה:

פו ג ד מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה כג , ומיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יז , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ב:

דף קכט עמוד בעריכה

פז א מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ז ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ג:

פח ב מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף א:

פט ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ז:

צ ד מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו , ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה יז , ומיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג , ועי' בהשגות ובכסף משנה , ומיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ח , ומיי' פ"ב מהל' תמורה הלכה ד , סמ"ג עשין צו ועשה קז ולאוין רמא , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' כט סעיף א , וטור וש"ע יו"ד סי' רלד סעיף לא לב לג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף כד וסעיף כה:

צא ה מיי' פ"ג מהל' עבודת כוכבים הלכה ד:

דף קל עמוד אעריכה

צב א מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כב , סמג עשין מ , טור ושו"ע אה"ע סי' מט סעיף ב:

צג ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף א:

צד ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ב , ומיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף א:

דף קל עמוד בעריכה

צה א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ד:

דף קלא עמוד אעריכה

צו א מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ב ועי' במגיד משנה , ומיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ד ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ה:

צז ב ג מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ב , ומיי' פ"יט מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף א וסעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיא סעיף א:

צח ד מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה ט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיא סעיף יג:

צט ה מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה ט , ומיי' פ"יט מהל' אישות הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף א וסעי' ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף א:

דף קלא עמוד בעריכה

ק א מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' עא סעיף א:

קא ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף יב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף א:

קב ג ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף ז:

קג ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ו , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף ט:

קד ו מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ז , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף ח:

קה ז מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ה , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף ב:

קו ח מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ג , ועי' במגיד משנה ובמגיד משנה ובלחם משנה , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף ו:

קז ט מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד ועי' בהנ"ל ,וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף א:

דף קלב עמוד אעריכה

קח א מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף א , טור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף ד:

קט ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ח , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף ג:

קי ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה א , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף א:

קיא ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ח , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף ג:

קיב ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט ועי' במגיד משנה , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קו סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף יג:

דף קלב עמוד בעריכה

קיג א ב ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קו סעיף א:

קיד ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קו סעיף ב:

דף קלג עמוד אעריכה

קטו א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קו סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף ג:

קטז ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קו סעיף ב:

קיז ד ה מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ה והלכה ו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ו:

קיח ו מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יג ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף כ , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף א:

קיט ז מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף י:

דף קלג עמוד בעריכה

קכ א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה יא , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפב:

קכא ב מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רנח סעיף יג:

קכב ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה יא , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפב:

דף קלד עמוד אעריכה

קכג א מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה טז , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכא סעיף ט:

קכד ב מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעט סעיף א:

קכה ג מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף ב:

קכו ד מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ו:

דף קלד עמוד בעריכה

קכז א ב מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ב ועי' במגיד משנה ובלחם משנה , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ו:

קכח ג מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף א:

קכט ד מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ב ועי' בהשגות ובכסף משנה , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כו:

דף קלה עמוד אעריכה

קל א מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף א:

קלא ב ג מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ג , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ח:

קלב ד מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף ד:

קלג ה מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף ב:

קלד ו מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ז ועיין במגיד משנה , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ט:

דף קלה עמוד בעריכה

קלה א ב מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף ג וע"ש:

קלו ג ד מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כד והלכה כה , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף כה:

קלז ה מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ו:

קלח ו מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יח:

קלט ו מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יג:

קמ ח מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יח:

קמא ט י טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף כג:

דף קלו עמוד אעריכה

קמב א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יח:

קמג ב מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:

קמד ג מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף א:

קמה ד מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ג:

קמו ה מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ד:

קמז ו ז מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יד , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ג:

קמח ח ט מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנח סעיף א:

דף קלו עמוד בעריכה

קמט א ב מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ה:

קנ ג מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ו , סמג עשין קמ:

קנא ד ה מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ז ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ג:

דף קלז עמוד אעריכה

קנב א ב ג ד מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ח והלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ג:

קנג ה ו מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ד:

קנד ז מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה י , ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנב סעיף א:

קנה ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יב ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף א:

קנו ט י מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ג:

דף קלז עמוד בעריכה

קנז א ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה יא ועי' במגיד משנה , סמג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף ח:

קנח ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף ד וסעיף ה:

קנט ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה ט , סמג עשין מד וסי' פב , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף ד וסעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף ו:

קס ה מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה י ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף ד:

קסא ו מיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף ז:

קסב ו מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף י:

דף קלח עמוד אעריכה

קסג א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף י:

קסד ב מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ו:

קסה ג מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה ג ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף יא:

קסו ד ה מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה יג והלכה יד , סמ"ג עשין פב ועשה צד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ט:

קסז ו ז מיי' הל' זכיה ומתנה פי"א הל' טז יז יח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ח:

דף קלח עמוד בעריכה

קסח א מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה יט , סמ"ג עשין פב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ח:

קסט ב טור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף א:

קע ג מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף ח:

קעא ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נו:

קעב ה מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ח:

קעג ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נו , ופי' סדר חליצה סעיף לה בהג"ה:

קעד ז מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ח:

קעה ח מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ה:

קעו ט מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ב:

דף קלט עמוד אעריכה

קעז א מיי' פ"יב מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ב:

קעח ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יב , ומיי' פ"יט מהל' אישות הלכה כב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפו סעיף א:

קעט ג ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רפו סעיף ג:

קפ ה ו מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפו סעיף ב:

קפא ז מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רפו סעיף ג:

קפב ח מיי' פ"כו מהל' מלוה ולוה הלכה יב , ומיי' פ"יב מהל' זכיה הלכה יב , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיב סעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' קלב סעיף ב , טור ושו"ע אה"ע סי' צא סעיף ב וסעיף ד:

קפג ט י מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ד , [ וברב אלפס עוד בכתובות פד: ]:

קפד כ מיי' פ"יא מהל' שמיטה ויובל הלכה כ והלכה כא: