עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ח

דף קח עמוד א עריכה

א א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה א', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קח עמוד ב עריכה

ב א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

ג ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז', סמג עשין פו:

ד ד מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה כ', סמג עשין קלא:

ה ה ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף א':

דף קט עמוד א עריכה

ו א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קט עמוד ב עריכה

ז א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

ח ב מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ב, סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ו':

דף קי עמוד א עריכה

ט א ב ג מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה י"ח, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ה סעיף א':

דף קי עמוד ב עריכה

י א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קיא עמוד א עריכה

יא א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

דף קיא עמוד ב עריכה

יב א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ח', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף א':

יג ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח', ומיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה א', סמג עשין צו וסי' מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ז:

יד ג מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח', סמג שם:


דף קיג עמוד א עריכה

טו א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"א, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א':

טז ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קיג עמוד ב עריכה

יז א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ד', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ג' וסעיף ד:

יח ג ד ה ו מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ה' והלכה ו, סמג שם,טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף א':

דף קיד עמוד א עריכה

יט א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ה':

כ ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה י', סמג עשין פג, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ה סעיף ו':

דף קיד עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"ב, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א':

כב ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"ג ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ה':

דף קטו עמוד א עריכה

כג א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

כד ב מיי' שם הלכה א ב ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קטו עמוד ב עריכה

כה א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

כו ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ב':

דף קטז עמוד א עריכה

כז א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קטז עמוד ב עריכה

כח א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':


דף קיט עמוד א עריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה א', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ג':

דף קיט עמוד ב עריכה

ל א ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ח', סמג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"א, [ וברב אלפס קדושין פ"א דף רכא ]:

דף קכ עמוד א עריכה

לא א ב טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"ח, [ ברב אלפס קידושין פ"א ד' רכא ]:

דף קכ עמוד ב עריכה

לב א ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ה', סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף א':

לג ג מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ז', סמג לאוין רמב:

לד ד מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה ל"ד, ומיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ח':

לה ה מיי' פי"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ח:

לו ו ז מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה ב', ועיין בכסף משנה, [ ומיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ה' ], סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ל"ו, [ וטור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף ג' ]:

דף קכא עמוד א עריכה

לז א מיי' פ"א מהל' קידוש החדש הלכה א':

דף קכא עמוד ב עריכה

לח א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה א', [ טור א"ח סי' קפט ]:

דף קכב עמוד א עריכה

לט א מיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ח':

דף קכב עמוד ב עריכה

מ א מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף א':

מא ב מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ז', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ט"ו:

מב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ח', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף א':

מג ד מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף א':


דף קכג עמוד ב עריכה

מד א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ה':

מה ב מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ב' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ד':

מו ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ה':

מז ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו':

דף קכד עמוד א עריכה

מח א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ו':

מט ב טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף י':

נ ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ח', ומיי' פי"ב מהל' שכנים הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ד סעיף ב':

נא ד ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ו':

דף קכד עמוד ב עריכה

נב א ב מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ז':

דף קכה עמוד א עריכה

נג א מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ט', סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א':

דף קכה עמוד ב עריכה

נד א ב ג מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ט':

נה ד מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"א, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א':

נו ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ג':

נז ו מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ז':

דף קכו עמוד א עריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ז':

נט ב ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ט':

ס ד ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ח':

דף קכו עמוד ב עריכה

סא א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ח':

סב ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף א':

סג ג ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ה' והלכה ו, ועיין במגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז':

סד ה מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ו' ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ה', וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ז':

סה ו ז ח מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ט"ז והלכה יז, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ג:

סו ט מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ד':

סז י מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י"ב, סמג לאוין רכ:

דף קכז עמוד א עריכה

סח א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ד':


(א) [ ש"ע י"ד סי' רסו סעי' י בהג"ה ]

סט ב מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ד סעיף ח':

ע ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"א:

דף קכז עמוד ב עריכה

עא א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

עב ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, סמג לאוין קטז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ט:

עג ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

עד ד מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף ג':

עה ה מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף ד':

עו ו מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף ג':

דף קכח עמוד א עריכה

עז א מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ג' ועי' בכסף משנה, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ב סעיף ג':

עח ב מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ב' ועי' בכסף משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ב סעיף א':

עט ג מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה ח', [ ומיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג ], סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א', [ וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י' ]:

פ ד ה ו מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ד' והלכה ה, סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ב', [ וברב אלפס עוד בנסהדרין פ"ג דף רסג]:

פא ז ח ט מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ב', סמג לאוין רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף י"ג, וטור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף י"ג, [וברב אלפס שם]:

דף קכח עמוד ב עריכה

פב א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

פג ב ג ד מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י' והלכה יא, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ח סעיף א':

פד ה מיי' פי"ד מהל' מלוה הלכה ד', סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ב סעיף י"ג:

דף קכט עמוד א עריכה

פה א ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז' ועיין שם במגיד משנה ובהג"ה:

פו ג ד מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ג, ומיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י"ז, וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ב':

דף קכט עמוד ב עריכה

פז א מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ז' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

פח ב מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף א':

פט ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז':

צ ד מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו', ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה י"ז, ומיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג', ועי' בהשגות ובכסף משנה, ומיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ח', ומיי' פ"ב מהל' תמורה הלכה ד', סמ"ג עשין צו ועשה קז ולאוין רמא, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז', וטור ושו"ע חו"מ סי' כ"ט סעיף א', וטור וש"ע יו"ד סי' רלד סעיף לא לב לג, וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף כ"ד וסעיף כה:

צא ה מיי' פ"ג מהל' עבודת כוכבים הלכה ד':

דף קל עמוד א עריכה

צב א מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כ"ב, סמג עשין מ, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ט סעיף ב':

צג ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף א':

צד ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ב', ומיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף א':

דף קל עמוד ב עריכה

צה א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ג', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ד':

דף קלא עמוד א עריכה

צו א מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ב' ועי' במגיד משנה, ומיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ד' ועי' במגיד משנה, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ה':

צז ב ג מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ב', ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף א' וסעיף ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"א סעיף א':

צח ד מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ט', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"א סעיף י"ג:

צט ה מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ט', ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י', וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף א' וסעי' ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף א':

דף קלא עמוד ב עריכה

ק א מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ע"א סעיף א':

קא ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף י"ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף א':

קב ג ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ב', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ד', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ז':

קג ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ו', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ט':

קד ו מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ז', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ח':

קה ז מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ה', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ב':

קו ח מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ג', ועי' במגיד משנה ובמגיד משנה ובלחם משנה, וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ו':

קז ט מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד' ועי' בהנ"ל,וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף א':

דף קלב עמוד א עריכה

קח א מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף א', טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ד':

קט ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ח', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ג':

קי ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה א', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף א':

קיא ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ח', וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ג':

קיב ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט' ועי' במגיד משנה, וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף י"ג:

דף קלב עמוד ב עריכה

קיג א ב ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט' ועי' במגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף א':

קיד ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף ב':

דף קלג עמוד א עריכה

קטו א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ג':

קטז ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף ב':

קיז ד ה מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ה' והלכה ו, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ו':

קיח ו מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ג ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף כ', וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף א':

קיט ז מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י':

דף קלג עמוד ב עריכה

קכ א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י"א, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ב:

קכא ב מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף י"ג:

קכב ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י"א, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ב:

דף קלד עמוד א עריכה

קכג א מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ט"ז, סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"א סעיף ט':

קכד ב מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה א', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף א':

קכה ג מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ב':

קכו ד מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ו':

דף קלד עמוד ב עריכה

קכז א ב מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ב' ועי' במגיד משנה ובלחם משנה, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף ו':

קכח ג מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף א':

קכט ד מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב' ועי' בהשגות ובכסף משנה, סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ו:

דף קלה עמוד א עריכה

קל א מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף א':

קלא ב ג מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ג', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף ח':

קלב ד מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח' ועי' במגיד משנה, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ד':

קלג ה מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ב':

קלד ו מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ז' ועיין במגיד משנה, סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף ט':

דף קלה עמוד ב עריכה

קלה א ב מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ג' וע"ש:

קלו ג ד מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ד והלכה כה, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף כ"ה:

קלז ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ו':

קלח ו מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ח:

קלט ו מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ג:

קמ ח מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ח:

קמא ט י טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף כ"ג:

דף קלו עמוד א עריכה

קמב א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ח:

קמג ב מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

קמד ג מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף א':

קמה ד מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ג':

קמו ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ד':

קמז ו ז מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ד, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ג':

קמח ח ט מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ח סעיף א':

דף קלו עמוד ב עריכה

קמט א ב מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ה':

קנ ג מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ו', סמג עשין קמ:

קנא ד ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ז' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

דף קלז עמוד א עריכה

קנב א ב ג ד מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ח' והלכה ט, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

קנג ה ו מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ד':

קנד ז מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י', ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ח', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ד', וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ב סעיף א':

קנה ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ב ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף א':

קנו ט י מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

דף קלז עמוד ב עריכה

קנז א ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י"א ועי' במגיד משנה, סמג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ח':

קנח ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ד' וסעיף ה:

קנט ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה ט', סמג עשין מד וסי' פב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ד' וסעיף ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיף ו':

קס ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ד':

קסא ו מיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיף ז':

קסב ו מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י':

דף קלח עמוד א עריכה

קסג א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י':

קסד ב מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ו':

קסה ג מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה ג' ועי' במגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י"א:

קסו ד ה מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג והלכה יד, סמ"ג עשין פב ועשה צד, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ט':

קסז ו ז מיי' הל' זכיה ומתנה פי"א הל' טז יז יח, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ח':

דף קלח עמוד ב עריכה

קסח א מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ט, סמ"ג עשין פב, וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ח':

קסט ב טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף א':

קע ג מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ח':

קעא ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כ"ט, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף נ"ו:

קעב ה מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף ח':

קעג ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כ"ט, סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף נ"ו, ופי' סדר חליצה סעיף לה בהג"ה:

קעד ז מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף ח':

קעה ח מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ה':

קעו ט מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ב':

דף קלט עמוד א עריכה

קעז א מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ב':

קעח ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ב, ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה כ"ב, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף א':

קעט ג ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ג':

קפ ה ו מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ב':

קפא ז מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ג':

קפב ח מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב, ומיי' פי"ב מהל' זכיה הלכה י"ב, סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"ב סעיף ה', וטור ושו"ע חו"מ סי' קל"ב סעיף ב', טור ושו"ע אה"ע סי' צ"א סעיף ב' וסעיף ד:

קפג ט י מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ד', [ וברב אלפס עוד בכתובות פד: ]:

קפד כ מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה כ' והלכה כא: