פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

לעולם ירחיק אדם עצמו מהצדקה ויגלגל עצמו בצער שלא יצטרך לבריות. וכן צוו חכמים עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.

ואפי' היה חכם מכובד והעני -- יעסוק באומנות, ואפי' באומנות מנוולת, ואל יצטרך לבריות.

סעיף בעריכה

  • כל מי שאינו צריך ליטול מהצדקה ומרמה העם ונוטל -- אינו מת עד שיצטרך לבריות.
  • וכל מי שצריך ליטול ואינו יכול לחיות אלא אם כן יטול, כגון זקן או חולה או בעל יסורין, ומגיס דעתו ואינו נוטל -- הרי זה שופך דמים ומתחייב בנפשו, ואין לו בצערו אלא עונות וחטאים.
  • וכל מי שצריך ליטול ומצער עצמו ודוחק את השעה וחי חיי צער כדי שלא יטריח על הצבור -- אינו מת עד שיפרנס אחרים, ועליו הכתוב אומר "ברוך הגבר אשר יבטח בהשם".