שולחן ערוך חושן משפט רעו ג


שולחן ערוך

מי שהיו לו שני בנים ומתו שניהם בחייו והניח האחד שלשה בנים והשני לא הניח אלא בת אחת ואח"כ מת הזקן בת הבן יורשת חצי הנכסים ושלשת בני הבן האחר יורשים החצי האחר שאנו רואים כאילו הבנים קיימים ויורשים בשוה וכל אחד מוריש לבניו חלקו ועל דרך זה חולקים בני האחים ובני אחי האב עד ראש הדורות:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) שאנו רואים כו'. ע"ל סי' רע"ח ס"ג:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש