שולחן ערוך חושן משפט רפא ה


שולחן ערוך

אם היה בריא אינו יכול להוסיף ולא לגרוע לא לבכור ולא לאחד משאר יורשים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אם היה בריא אינו יכול להוסיף כו':    פי' בל' ירוש' אינו יכול דעדיין לא הגיע זמן ירושה אבל בל' מתנה ובקנין דבריו קיימין וכ"כ בטור:

ש"ך - שפתי כהן

(ד) אם היה בריא אינו יכול להוסיף. פי' בלשון ירושה א"י דעדיין לא הגיע זמן ירוש' אבל בל' מתנה ובקנין דבריו קיימין וכ"כ הטור עכ"ל סמ"ע פי' ובמקצת דאי בכל הנכסים אף בקנין לא עשאו אלא אפוטרופוס וכמבואר סי' רמ"ו לחד דעה ע"ש ודוק:


ט"ז

באר היטב

(ה) להוסיף:    פי' בל' ירושה א"י דעדיין לא הגיע זמן ירוש' אבל בל' מתנה ובקנין דבריו קיימין וכ"כ הטור עכ"ל הסמ"ע פי' ובמקצת דאי בכל הנכסים אף בקנין לא עשאו אלא אפוטרופס וכמ"ש בסי' רמ"ו לחד דעה ע"ש. ש"ך.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש