ביאור:בבלי עירובין דף כה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת עירובין: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה | הדף המהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

מאן דשרי - דהא ליכא דיורין [1]! ומאן דאסר - זימנין דהוי בה דיורין ואתי לטלטולי.

קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה, ובא למעטו:

 • מיעטו באילנות - לא הוי מיעוט [2];
 • בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה [3] - הוי מיעוט;
 • פחות משלשה - לא הוי מיעוט [4];
 • משלשה ועד ארבעה: רבה אמר הוי מיעוט, ורבא אמר לא הוי מיעוט:

רבה אמר הוי מיעוט, דהא נפיק ליה מתורת לבוד [5];

רבא אמר לא הוי מיעוט: כיון דלא הוי מקום ארבעה - לא חשיב;

 • הרחיק מן הכותל [6] ארבעה [7] ועשה מחיצה [8] - הועיל [9];
 • פחות משלשה - לא הועיל [10];
 • משלשה ועד ארבעה: רבה אמר הועיל:

רבא אמר אינו מועיל:

רבה אמר הועיל, דהא נפיק ליה מתורת לבוד;

רבא אמר אינו מועיל: כיון דלא הוי מקום ארבעה - לא חשיב.

רב שימי מתני לקולא [11];

 • [12] טח בו טיט ויכול לעמוד בפני עצמו [13] - הוי מיעוט;
 • אינו יכול לעמוד [14] בפני עצמו [15]: רבה אמר הוי מיעוט, רבא אמר לא הוי מיעוט:

רבה אמר הוי מיעוט: השתא מיהא קאי!

רבא אמר לא הוי מיעוט: כיון דלא יכול למיקם בפני עצמו - לא כלום הוא.

 • הרחיק מן התל [16] ארבעה [17] ועשה מחיצה [18] – הועיל [19];
 • פחות משלשה או על שפת התל, רב חסדא ורב המנונא, חד אמר הועיל [20] וחד אמר לא הועיל [21];

תסתיים דרב חסדא אמר הועיל, דאתמר: העושה מחיצה על גבי מחיצה: אמר רב חסדא: בשבת הועיל, בנכסי הגר [22] לא קנה [23]; ורב ששת אמר: אף בשבת נמי [24] לא הועיל.

תסתיים.

אמר רב חסדא: ומודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התל [25] – שהועיל [26]; מאי טעמא? - הואיל ובאויר מחיצות העליונות הוא דר [27].

בעי רבה בר בר חנה: [28] נבלעו מחיצות התחתונות [29] והעליונות קיימות – מהו?

למאי?: אי לנכסי הגר [30] - היינו דירמיה ביראה, דאמר ירמיה ביראה אמר רב יהודה: האי מאן דשדא ליפתא אפילא דארעא דגר [31], ואתא ישראל אחרינא רפק בה פורתא - בתרא קני, קמא לא קני; מאי טעמא? - בעידנא דשדא לא קא שבח [32], כי קא שבחא - ממילא קא משבחא [33]; ואלא לענין שבת [34]? הוי מחיצה הנעשה בשבת, ותניא כל מחיצה הנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה!

לאו איתמר עלה אמר רב נחמן: 'לא שנו אלא לזרוק [35], אבל לטלטל אסור'?

כי איתמר דרב נחמן - אמזיד איתמר.

ההיא איתתא דעבדה מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר; אתא ההוא גברא רפק בה פורתא; אתא לקמיה דרב נחמן, אוקמה בידיה; אתת איהי וקא צווחא קמיה, אמר לה: מאי איעביד לך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי!?

 • קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה [36]: רבה אמר: אויר קירויו מייתרו [37], ורבי זירא אמר: אין אויר קירויו מייתרו [38].

לימא רבה ורבי זירא - בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי, דאיתמר:

אכסדרה [39] בבקעה: רב אמר מותר לטלטל בכולה, ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בארבע אמות:

רב אמר מותר לטלטל בכולה: אמרינן פי תקרה יורד וסותם;

ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בארבע אמות: לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם.


עמוד ב

אי דעבידא כי אכסדרה - הכי נמי [40]; הכא במאי עסקינן [41]? - דעבדה [42] כי אורזילא [43];

אמר רבי זירא: ומודינא בקרפף [44] שנפרץ במלואו לחצר - שאסור; מאי טעמא? - הואיל ואויר חצר מייתרו [45];

מתקיף לה רב יוסף: וכי אויר המותר לו אוסרו? [46]

אמר ליה אביי: כמאן [47]? כרבי שמעון? לרבי שמעון נמי [48]: הא איכא אויר מקום מחיצות [49], דאמר רב חסדא: קרפף שנפרץ במלואו לחצר [50] - חצר מותרת וקרפף אסור: חצר מאי טעמא? - דאית ליה גיפופי [51], והא זמנין דמשכחת לה איפכא [52]!? אלא [53] משום דאמרינן: זה [54] אויר מחיצות מייתרו [55] וזה [56] אין אויר מחיצות מייתרו [57].

ההוא בוסתנא [58] דהוה סמיך לגודא דאפדנא [59]; נפל אשיתא ברייתא דאפדנא; סבר רב ביבי למימר ליסמוך אגודא גוויאתא [60]; אמר ליה רב פפי: משום דאתו ממולאי [61] אמריתו מילי מולייאתא [62]?: הנך מחיצות - לגואי עבידן, לבראי לא עבידן [63]!

[התמונה אינה ברורה: יש אחוזה – אפדנא; לה יש גודא – קיר או חומה; יש גם אשיתא, גם זה סוג של מחיצה, אולי סורג; ויש בוסתן. נראה לי כך: הבוסתן נסמך על חומת האחוזה שהיתה בצורת סורג, ובחומה זו היה פתח לבוסתן, שהיה קטן במקצת מבית סאתים; כאשר נפל הסורג, סבר רב ביבי להתיר את הטלטול בבוסתן על ידי קיר פנימי – אולי קיר בית המגורים של האחוזה, או קיר בחצר בית האחוזה. רב פפי לא הסכים.]

ההיא אבוורנקא [64] דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה [65]; אמר ליה לרב הונא בר חיננא: "ליעביד מר תקנתא דלמחר נאכול נהמא התם"!

אזל, עבד קנה קנה פחות משלשה [66];

אזל רבא -

הערות עריכה

 1. ^ שיאסרו על בני מבוי; הלכך רשות בני מבוי הוא, ובני שביל לא אסרי עלה - דהוי כחצר קטנה שנפרצה לגדולה: דגדולה מותרת וקטנה אסורה, ושביל לא מתקנינן ליה - גזרה שמא יאמרו לחי מועיל לשביל דעלמא
 2. ^ דדרך קרפף להיות בו אילנות, ולא בטיל ליה היקף קמא
 3. ^ ואפילו באמצע, ובכך נתמעט מבית סאתים
 4. ^ פחות משלשה טפחים - אפילו נתמעט מבית סאתים, כמאן דליתיה דמי
 5. ^ כלומר: דהא חשיב ליה שלשה בעלמא למיפק מתורת לבוד, הלכך הכי נמי חשיבי ולא בטיל
 6. ^ של קרפף
 7. ^ טפחים
 8. ^ לדירה
 9. ^ הועיל מחיצה זו להיות היקף חדש, והוי פתח ולבסוף הוקף
 10. ^ דהוי כמחיצה על גבי מחיצה; ולא בנתמעט מבית סאתים מיירי, מדלא נקט 'מיעוט', ואינו מיעוט: דאי נתמעט - ודאי הוי מיעוט: שאפילו הוסיף על עובי הכתלים עד שנתמעט - שפיר דמי, כדלקמן, אלא למיהוי פתח ולבסוף הוקף מיירי
 11. ^ להך פלוגתא דלעיל, ואמר: דבשלשה דנפק ליה מתורת לבוד - כולהו מודו דעמוד הוי מיעוט, ומחיצה הויא מחיצה לדירה, ולא כמוסיף, ובפחות משלשה פליגי
 12. ^ והאי לאו רבה בר שימי קאמר לה, אלא מילתא באנפי נפשיה היא:
 13. ^ והוסיף על עובי הכתלים עד שנתמעט
 14. ^ הטיט
 15. ^ שעשוי בעובי, שאפילו ניטל כותל הראשון יכול זה לעמוד
 16. ^ שבקרפף
 17. ^ ויש מן התל עד המחיצה יותר מבית סאתים הרבה
 18. ^ לדירה אצל התל ברחוק ארבעה טפחים, ועדיין יש יותר מבית סאתים בין ישנה לחדשה, אבל זו לדירה עשאה
 19. ^ והכל מותר
 20. ^ דקסבר: מחיצה על גבי מחיצה - מהניא להיות היקף לדירה
 21. ^ דהויא מחיצה על גבי מחיצה
 22. ^ שמת ואין לו יורשין
 23. ^ אין זו חזקה לקנות, ואם בא אחר והחזיק בהן - קנה האחרון
 24. ^ כגון לענין היקף לדירה: שבתחילה היתה מחיצה הוגנת אלא שלא הוקפה לדירה
 25. ^ ולא גרסינן: 'על שפת'
 26. ^ והכי פירושו: אף על גב דפליג, ואמר דלא מישתרי קרפף בהכי - היינו טעמא: שהדר בקרפף - באויר מחיצות החתונות דר; אבל אם היה תל יותר מבית סאתים ועשה מחיצות סביב - עליו להשתמש על גובה התל
 27. ^ הואיל והדר על התל - דר באויר מחיצות העליונות, ולא מהני ליה תחתונות מידי - הלכך לאו מחיצה על גבי מחיצה היא
 28. ^ למאן דאמר אין מחיצה על גבי מחיצה:
 29. ^ בקרקע, שהיה העפר רך ותיחוח ונחבט הכותל בבת אחת בשבת ולא נפל, אלא נבלע
 30. ^ קא מיבעיא ליה: אי לא קדם אחר והחזיק בהן עד שנבלעו התחתונות, ונמצא שאין בו אלא מחיצות שעשה לו זה, ומעכשיו קנוי לו?
 31. ^ נטע לפת בגומא שמצא בקרקע הגר [ולא חפרה הוא, דאי חפרה - במכוש ראשון קנה]
 32. ^ ולאו חזקה היא, ואנן: נעל גדר ופרץ כל שהוא תנן (בבא בתרא פ"ג מ"ג, דף מב,א): מידי דמהני הוי חזקה
 33. ^ וההיא שעתא לאו איהו מחזיק בה, אלא לפת הוא דשבח ואזיל; והכא נמי: כיון דבשעתא דהחזיק לאו חזקה היא, כי הדור הוו מחיצות - ממילא הוא דהוו, ולא איהו דעביד
 34. ^ אי משתרי בעליונות, שהיו בטילות עד עכשיו
 35. ^ לחומרא
 36. ^ קירוי = גג
 37. ^ סאה המקורה מיחשבה בהדי אידך כאילו לא קירוהו, ואכתי הוי יותר מבית סאתים
 38. ^ דאמרינן פי תקרה יורד וסותם
 39. ^ מקורה בגג חלק, כעליות שלנו, ואינו משופע, והיא 'קירוי' שבכל התלמוד
 40. ^ אפילו רבה מודה כרב דפי תקרה יורד וסותם
 41. ^ דפליג רבה
 42. ^ דעביד קירוי
 43. ^ יציע גג משופע, דליכא פה
 44. ^ בית סאתים
 45. ^ ועושהו יותר מבית סאתים, ואסור; וגבי קירוי דשרינא - משום פי תקרה יורד וסותם
 46. ^ והרי חצר זו מתחילה היתה מותרת לטלטל הימנה לקרפף, כרבי שמעון, ועכשיו שנפרץ למקום המותר לו - נאסר לו? ומשום ייתור ליכא למימר, דהא כל חצר מוקפת לדירה הוי!
 47. ^ הוי אויר המותר לו
 48. ^ מיתסר קרפף
 49. ^ משום מקום מחיצות שניטלו, וניתוסף על האויר, ועושהו יותר מבית סאתים; שבתחילה היתה בית סאתים מצומצם
 50. ^ 'ונפרצה חצר כנגדו' - לא גרס בכולה שמעתתא
 51. ^ ואי לאו הכי - אסרי אהדדי; וכרבנן דפליגי אדרבי שמעון נקט לה
 52. ^ ובשאין הפרצה יתירה על עשר אמאי נקט היתר בחצר ואיסור בקרפף? והא מצי למימר נמי איפכא, כגון שקרפף גדול מן החצר - דהוי לחצר מילואה, ובקרפף איכא גיפופי
 53. ^ אלא - מדנקט איסור בקרפף - שמע מינה כרבי שמעון סבירא ליה, דמשום שתי רשויות לא מיתסר, וטעמא - משום ייתור בית סאתים הוא: דמקום מחיצות מייתרן, דבחצר לא אסר ובקרפף אסר, ולא מצי למינקט איפכא - דכי הוי חצר מלואו ובקרפף גיפופי - תרוייהו משתרו, דכרבי שמעון סבירא ליה דכולהו רשות אחת הן, וייתור בקרפף נמי ליכא, הואיל ואיכא גיפופי
 54. ^ קרפף
 55. ^ ייתור קאסר ביה: ייתור דמקום מחיצה
 56. ^ ואילו ייתור דאויר חצר
 57. ^ לא אסר ליה - דחצר מוקפת לדירה הוי, ולא הוי ייתור, כלומר: אין ייתור אוסר בו, דחצר אית ביה דיורא; הלכך אי נקיט איפכא - לא מיתסר חצר, כרבי שמעון
 58. ^ פרדס, דהוי נטוע אילנות
 59. ^ והיא היתה לו היקף לדירה אההוא גודא: שהיה בו פתח פתוח לצד פרדס - סמכו היקף הפרדס דהוי מוקף לדירה, ויותר מבית סאתים הוה
 60. ^ הרי יש עוד מחיצות פנימות לבית, והן יהו מחיצות לפרדס
 61. ^ מקוטעים: מבית עלי, דאביי - אבוה דרב ביבי - מבית עלי אתא, כדאמרינן במסכת ראש השנה (יח,א)
 62. ^ קטועות בלא רגלים
 63. ^ ונהי דפירצה ליכא, היקף דירה מיהא ליתא בפרדס דהוי יותר מבית סאתים
 64. ^ אילן שצילו מרובה, ונוטעין אותו השרים ועושין אצטבאות תחתיו סביבותיו, להתלונן תחתיו בימות החמה, ולשמח שם
 65. ^ ויותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה היה הפרדס
 66. ^ טפחים - היקף, כגון מחיצות קנים: ארבע מחיצות כחדר, להניח שם בלילה המאכל ולדור שם השומר, ולמחר יטלטלנו בכל הפרדס, דהא אית ביה שומירה ובית דירה