ביאור:בבלי גיטין דף כח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה

מסכת גיטין פרק: א ב ג ד ה ו ז ח ט

מסכת גיטין דף: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט
ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט
ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט ע פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ | הדף המהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

או שמצאו בין כליו [1] - אפילו לזמן מרובה – כשר.'

איתמר: רב יהודה אמר שמואל: הלכה שלא שהה אדם שם.

רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל: הלכה שלא עבר אדם שם.

לימא מר [2] 'הלכה כמר [3]' ומר [4] 'הלכה כמר [5]' [6]?

[7] משום דאפכי להו [8].

מצאו בחפיסה או בדלוסקמא [אם מכירו – כשר]:

מאי חפיסה?

אמר רבה בר בר חנה: חמת קטנה [9].

מאי 'דלוסקמא'?

טליקא [10] דסבי.

משנה:

המביא גט והניחו זקן או חולה - נותן לה בחזקת שהוא קיים [11];

בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים - אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים;

השולח חטאתו ממדינת הים - מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים [12].

גמרא:

אמר רבא: לא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות [13] וחולה [14] שרוב חולים לחיים [15]; אבל זקן שהגיע לגבורות, וגוסס - שרוב גוססין למיתה – לא.

איתיביה אביי: המביא גט והניחו זקן - אפילו בן מאה שנה - נותן לה בחזקת שהוא קיים!

תיובתא.

ואי בעית אימא: כיון דאיפליג [16] - איפליג [17].

רמי ליה אביי לרבה: תנן המביא גט והניחו זקן או חולה - נותן לה בחזקת שהוא קיים; ורמינהו "הרי זה גיטך שעה אחת קודם למיתתו" - אסורה לאכול בתרומה מיד [18]?

אמר ליה: תרומה אגיטין קא רמית? תרומה אפשר [19], גט לא אפשר [20]!

ורמי תרומה אתרומה: תנן: בת ישראל הנשואה לכהן, והלך בעלה למדינת הים - אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים, ורמינהו "הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיתתו" - אסורה לאכול בתרומה מיד?

אמר רב אדא בריה דרב יצחק: [21]שאני התם, שהרי אסרָהּ [22] עליו שעה אחת קודם מיתתו [23]

מתקיף לה רב פפא: [24] ממאי [25]? [26] דאיהו מיית ברישא [27]? דלמא איהי מייתא ברישא [28]?

אלא אמר אביי: [29]לא קשיא: הא [30] רבי מאיר [31] - דלא חייש למיתה [32], הא רבי יהודה - דחייש למיתה, דתניא [תוספתא דמאי פ"ח ה"ז [ליברמן], בשנויים]: 'הלוקח יין מבין הכותים אומר: "שני לוגין שאני עתיד להפריש - הרי הן תרומה; עשרה - מעשר ראשון, תשעה - מעשר שני", ומיחל ושותה מיד - דברי רבי מאיר; רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין [33]'.

רבא אמר:


עמוד ב

'שמא מת' לא חיישינן [34] שמא ימות חיישינן [35].

אמר ליה רב אדא בר מתנה לרבא: [36] והא נוד [37] - דכשמא ימות הוא [38], ופליגי [39]!?

אמר רב יהודה מדסקרתא: [לפי רבי מאיר] שאני נוד, דאפשר דמסר ליה לשומר.

מתקיף לה רב משרשיא: 'ערביך ערבא צריך' [40]! אלא אמר רבא: 'שמא מת' לא חיישינן [41], [42] 'שמא ימות' - תנאי היא [43].

השולח חטאתו ממדינת הים [מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים]:

והא בעינא סמיכה [44]?

אמר רב יוסף: בקרבן נשים [45].

רב פפא אמר: בחטאת העוף.

וצריכא [46]: דאי אשמועינן גט - משום דלא אפשר, אבל תרומה, דאפשר, אימא לא? ואי אשמועינן תרומה, דזמנין דלא אפשר [47],אבל חטאת העוף - מספיקא לא ליעול חולין לעזרה? צריכא!

משנה:

שלשה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו:

על עיר שהקיפה כרקום [48],

ועל הספינה המוטרפת בים [49],

ועל היוצא לידון [50] - שהן בחזקת קיימין;

אבל עיר שכבשה כרקום, וספינה שאבדה בים, והיוצא ליהרג - נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים [51]: בת ישראל לכהן [52] ובת כהן לישראל [שלא ילדה לו] [53] - לא תאכל בתרומה [54].

גמרא:

אמר רב יוסף: לא שנו [55] אלא בבית דין של ישראל [56], אבל בבית דין של עובדי כוכבים - כיון דגמיר ליה דינא לקטלא - מיקטל קטלי ליה.

אמר ליה אביי: בית דין של עובדי כוכבים נמי, דמקבלי שוחדא!?

אמר ליה: כי שקלי - מקמי דלחתום פורסי שנמג [57]; לבתר דמיחתם פורסי שנמג - לא שקלי.

מיתיבי: כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו "מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני ופלוני, ופלוני עדיו" [58] - הרי זה יהרג [59]!

דלמא בורח שאני.

תא שמע: שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים "איש פלוני מת [60]", "איש פלוני נהרג [61]" - ישיאו את אשתו; [62] מקומנטריסין [63] של עובדי כוכבים "איש פלוני מת, איש פלוני נהרג" - אל ישיאו את אשתו;

מאי מת ומאי נהרג? אילימא מת = מת ממש, ונהרג = נהרג ממש, דכוותיה גבי עובדי כוכבים אמאי 'אל ישיאו את אשתו'? הא קיימא לן [64] דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימני ליה [65]! אלא לאו מת - יוצא למות, נהרג - יוצא ליהרג, וקתני: בבית דין ישראל 'ישיאו את אשתו [66]?

לעולם מת - ממש, ונהרג - ממש; ודקאמרת 'דכוותיה גבי עובדי כוכבים אמאי לא, והא קיימא לן דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימני'? - הני מילי במילתא דלא שייכי בה [67], אבל במילתא דשייכי בה [68] - עבדי לאחזוקי שיקרייהו [69].

איכא דאמרי: אמר רב יוסף: לא שנו [70] אלא בבית דין של עובדי כוכבים [71],

הערותעריכה

 1. ^ בביתו
 2. ^ רב יהודה
 3. ^ הלכה כיש אומרים
 4. ^ ולימא רבה
 5. ^ כרבי שמעון
 6. ^ למה חזרו להזכיר את הדברים ולפרשן
 7. ^ ומשני:
 8. ^ אית תנאי דמפכי דרבי שמעון ליש אומרים ויש אומרים לרבי שמעון, הלכך אם לא הזכירו אלא שם החכמים - לא הוי ידעי אהייא מתרי לישני קיימי
 9. ^ בולזול"א בלע"ז, והיא של עור
 10. ^ טשק"א בלע"ז
 11. ^ ולא חיישינן שמא מת ובטל שליחותו; ומדאורייתא נפקא לן ב'הכל שוחטין' (חולין י ב): העמד דבר על חזקתו
 12. ^ ולא חיישינן שמא מתו בעליה, ולמיתה אזלא
 13. ^ שמונים שנה לישנא דקרא (תהלים צ י)
 14. ^ או חולה
 15. ^ דמתניתין - דוקא חולה ולא גוסס
 16. ^ משאר דרך כל הארץ, שהאריך ימים עד מאה שנה
 17. ^ ואינו כשאר האדם להיות קרוב למות; אבל בן שמונים ואחת או יותר עד תשעים - קרוב למות הוא
 18. ^ בת ישראל הנשואה לכהן, שאוכלת בשבילו - אסורה מיד, דכל שעתא חיישינן 'עכשיו ימות'; אלמא חיישינן למיתה
 19. ^ להיות ניזונת בחולין
 20. ^ למיחש למיתה, דאי חיישת - אין לך שולח גט לאשתו והן עגונות
 21. ^ לעולם לא חיישינן למיתה, ו
 22. ^ מחיים
 23. ^ וכל שעתא איכא לספוקי בההיא שעתא שעתידה ליאסר; ושינויא דחיקא הוא, והיינו דפריך ליה:
 24. ^ ואי לאו דחיישינן למיתה -
 25. ^ דהוי גיטא
 26. ^ דלעולם
 27. ^ ונאסרה מחיים
 28. ^ ולא יבא לכלל גט לעולם
 29. ^ האי תנא ודאי חייש למיתה, ו
 30. ^ מתניתין דהכא
 31. ^ היא
 32. ^ דלא חייש לבקיעת הנוד
 33. ^ שמא יבקע הנוד
 34. ^ דאוקמינן אחזקה, שהניחו חי; וגבי כהן שהלך למדינת הים - כיון שלא גירשה - אינה נאסרת אלא אם כן מת
 35. ^ אבל זו - שנותן לה גט על מנת שיחול שעה אחת קודם למיתתו - לשמא ימות מיד ודאי חיישינן, דלא מרע לה לחזקה בהכי
 36. ^ לדידך דבעית לאוקמי לדברי הכל
 37. ^ דהאי דאסרי ליה לשתות
 38. ^ משום שמא ימות הוא
 39. ^ ופליג רבי מאיר ואמר 'לא חיישינן'
 40. ^ שמא השומר עצמו יפשע
 41. ^ ומתניתין דברי הכל
 42. ^ וברייתא ד'הרי זה גיטך'
 43. ^ פלוגתא דרבי מאיר וחבריו
 44. ^ ותניא בתורת כהנים: 'ידו' - ולא יד בנו, 'ידו - ולא יד שלוחו
 45. ^ אשה ששגגה בכרת ושלחה חטאתה; דגבי סמיכה תניא (קדושין לו,א) 'דבר אל בני ישראל... וסמך' (ויקרא א ב-ד) - בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות
 46. ^ למיתני תלתא בבי במתניתין בחזקת שהוא קיים
 47. ^ שהיא עניה וצריכה פרנסה, ותטול תרומה בבית הגרנות
 48. ^ מצור מתרגמינן 'כרקומין' (דברים כ כ)
 49. ^ ועדיין לא טבעה
 50. ^ בדיני נפשות
 51. ^ כדמפרש ואזיל
 52. ^ חומרי מתים
 53. ^ חומרי חיים
 54. ^ ולא תאכל בתרומת אביה
 55. ^ דיוצא ליהרג נותנין עליו חומרי חיים
 56. ^ שלאחר גמר דין - זימנין דחזו ליה זכותא, ומחזירין אותו, כדאמרינן ב'נגמר הדין' (סנהדרין מב ב): הסוס רץ ומעמידו
 57. ^ לשון פרסי הוא: פסק דין
 58. ^ רישא הכי איתא: מי שנגמר דינו וברח כו' בפרק קמא דמכות (ז,א)
 59. ^ אלמא לא אמרינן 'שמא מצאו לו זכות אחרי כן' שמע מינה לא שכיחא, ולא מספקינן בהכי
 60. ^ בבית דין מיתת עצמו כגון מי שלקה ושנה בבית דין - כונסין אותו לכיפה
 61. ^ אחת מארבע מיתות
 62. ^ וגבי עובדי כוכבים – מת, כמו לקמוניא חלילא דקטיעא בר שלום במסכת עבודה זרה (י,ב)
 63. ^ ממונין ליהרג
 64. ^ בפרק בתרא דיבמות (קכא,ב)
 65. ^ [ואפילו] עובד כוכבים מסיח לפי תומו כשר לעדות אשה
 66. ^ וקשיא לרב יוסף
 67. ^ שאינה תפארת להם
 68. ^ כי הכא: שמתפארים שהרגו בדין
 69. ^ ולומר 'נהרג', ואף על פי שלא ראוהו אלא יוצא לידון
 70. ^ דנותנין עליו חומרי חיים
 71. ^ דשקלי שוחדא