עין משפט ונר מצוה/מועד קטן/פרק ג

דף יג עמוד בעריכה

א ל מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יז והלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תקלא סעיף ד:

ב מ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יז , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלד סעיף א:

דף יד עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' תקלד סעיף א:

ד ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כא:

ה ג ד מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה יא , ומיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יט , ומיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יב:

ו ה מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תקלא סעיף ד:

דף יד עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף כז:

ח ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' תקלא סעיף ו:

ט ג מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג והלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקמח סעיף א:

י ד טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף א:

יא ה ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקמה סעיף י:

יב ז מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ד , סמג לאוין רצ:

יג ח מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ה:

יד ט מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

טו י מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ו:

טז כ מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ח:

יז ל מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו:

יח מ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה ב , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שצ סעיף א:

דף טו עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ד , סמג לאוין רח ועשין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף ב:

כ ב מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו , סמג עשין שם:

כא ג מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף ג:

כב ד מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה יט , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , טור ושו"ע יו"ד סי' שפו סעיף א:

כג ה מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

כד ו מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפח סעיף א (שו"ע א"ח ססי' לח. עי' ש"ך יו"ד סי' שלד ס"ק יב):

כה ז ח ט מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

כו י מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה כ , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפה סעיף א:

כז כ מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ז:

כח ל מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

כט מ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה טו , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א וטור ושו"ע יו"ד סי' שפד סעיף א:

ל נ ס ע פ מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה ד והלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף ב:

לא צ מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הל' ?, סמג עשין רלה:

לב ק מיי' פ"ד מהל' קריאת שמע הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' פח:

לג ר מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה ג , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפט סעיף א:

לד ש מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף א:

לה ת מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

לו א* מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה יח , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפז סעיף א:

דף טו עמוד בעריכה

לז א מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

לח ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א:

לט ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

מ ד מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה ג , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א:

מא ה מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

מב ו מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו:

מג ז מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א:

מד ח טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף ב:

מה ט מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

מו י מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו:

מז כ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א והלכה ה , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א:

מח ל מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו:

מט מ נ ס מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה יא , סמג לאוין שג:

דף טז עמוד אעריכה

נ א ב ג מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' יא סעיף א:

נא ד מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ו , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' יא סעיף א, וטור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ה בהג"ה:

נב ה מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ח , ומיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יד , ומיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מג:

נג ו מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף ט:

נד ז מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ז:

נה ח מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' ב בהג"ה:

נו ט י מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ח והלכה ט:

נז כ מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף א:

נח ל מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף א בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' ק סעיף ג:

נט מ מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף א:

ס נ מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף יג:

סא ס מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף טו:

סב ע מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף כ:

סג פ מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף כא:

סד צ מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מה:

סה ק טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף כו:

סו ר מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף כה:

סז ש ת טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף כ:

קטע זמני לעריכהעריכה

דף טז עמוד בעריכה

סח א טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף א:

דף יז עמוד אעריכה

[סט] (א) מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף יז:

סט א מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' ד:

ע ב מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יד , ומיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה א , טוש"ע י"ד ופ"ז?? הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מב וסעיף מג:

עא ג מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יד , ומיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מג:

עב ד מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף לט וסעיף מג:

עג ה מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה י:

עד ו מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מב:

עה ז מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף לג:

עו ח מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מב:

דף יז עמוד בעריכה

עז א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יט , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלא סעיף ד:

עח ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יט:

עט ג ד ה מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ג:

פ ו ז מיי' שם , ומיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תקלא סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ג:

פא ח מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יט , ופ"א מהלכות ביאת מקדש הלכה יג:

פב ט מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ד ה:

פג י כ מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שצ סעיף ג:

פד ל מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפט סעיף א:

פה מ מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שצ סעיף ג:

פו נ מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפט סעיף א:

פז ס מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תקלב סעיף א:

דף יח עמוד אעריכה

פח א ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ב , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שצ סעיף ז:

פט ג מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תקלא סעיף ח:

צ ד מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כא , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלד סעיף א:

צא ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקלד סעיף ב:

דף יח עמוד בעריכה

צב א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יב , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמה סעיף ה:

צג ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה טז , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמו סעיף א:

צד ג מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה יג , ופ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה יז , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נא:

צה ד מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקמו סעיף א:

צו ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יב , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמה סעיף ו:

צז ו ז מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקמה סעיף א וסעיף ג:

דף יט עמוד אעריכה

צח א ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקמה סעיף ג:

צט ג מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' ת סעיף א:

ק ד מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ב:

קא ה מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ו:

קב ו מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ח:

דף יט עמוד בעריכה

קג א ב ג מיי' פ"י מהלכות אבל הלכות ה ו ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ג:

קד ד מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ז , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שצה סעיף א:

קה ה מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א , סמג לאוין רב:

קו ו מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקמח סעיף י , וטור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ה:

דף כ עמוד אעריכה

קז א טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ב:

קח ב מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ב:

קט ג מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין דרבנן ב ובלאוין עה , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף א:

קי ד ה מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף א:

דף כ עמוד בעריכה

קיא א מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף א:

קיב ב ג מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ג , וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף ה:

קיג ד מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף ד:

קיד ה ו מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יח:

קטו ז מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ד:

קטז ח ט י מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ד והלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ו:

קיז כ מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ו:

קיח ל מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ט:

דף כא עמוד אעריכה

קיט א מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ו , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף סד:

קכ ב מיי' פ"ה מהל' יבום וחליצה הלכה יח:

קכא ג מיי' פ"ה מהל' יבום וחליצה הלכה א , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א:

קכב ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יבום וחליצה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א וטור ושו"ע יו"ד סי' שפד סעיף א:

קכג ח מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שפח סעיף א:

דף כא עמוד בעריכה

קכד א מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ח , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף ב:

קכה ב מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שצג סעיף א:

קכו ג מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ , טור ושו"ע יו"ד סי' שפה סעיף א:

קכז ד טור ושו"ע יו"ד סי' שפה סעיף א בהג"ה:

קכח ה ו טור ושו"ע יו"ד סי' שפה סעיף ב:

קכט ז ח ט י מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפה סעיף א:

קל כ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ , טור ושו"ע יו"ד סי' שפה סעיף ב:

קלא ל טור ושו"ע יו"ד סי' שפה סעיף ב:

קלב מ נ מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ד , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעה סעיף ח:

דף כב עמוד אעריכה

קלג א ב טור ושו"ע יו"ד סי' שעה סעיף ח בהג"ה:

קלד ג מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעה סעיף ב:

קלה ד ה מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שעה סעיף ח:

קלו ו מיי' פ"ו מהל' שחיטה הלכה יד , סמג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' מו סעיף א:

קלז ז מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ז , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שנז סעיף ב:

קלח ח מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף כד:

דף כב עמוד בעריכה

קלט א מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף טז:

קמ ב מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יז:

קמא ג מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצ סעיף יז:

קמב ד ה ו מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ו והלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצא סעיף ב:

קמג ז ח ט מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב והלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ט וסעיף י:

קמד י טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יא:

קמה כ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב והלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יב:

קמו ל טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יב בהג"ה:

קמז מ נ מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף טו:

קמח ס מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב והלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יד:

קמט ע מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יג:

קנ פ צ מיי' שם פ"ט הלכה ב יד טו , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יז:

קנא ק ר ש מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף יח:

דף כג עמוד אעריכה

קנב א מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שעח סעיף ז:

קנג ב מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ה , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שצג סעיף ב:

קנד ג ד ה ו מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שצב סעיף א וסעיף ב:

קנה ז מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ג , ומיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ד , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפט סעיף ה:

דף כג עמוד בעריכה

קנו א מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ז , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמא סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף ה:

קנז ב מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' ת סעיף א:

דף כד עמוד אעריכה

קנח א מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א , סמג עשין מד"ס ב:

קנט ב ג מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' ת סעיף א:

קס ד מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג , סמג שם , טור י"ד סי' שמ:

קסא ה ו מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יט , טור ושו"ע יו"ד סי' שפו סעיף א:

קסב ז מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' ת סעיף א:

קסג ח מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יד:

קסד ט מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שנג סעיף ד:

דף כד עמוד בעריכה

קסה א ב ג ד מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה י והל' יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שנג סעיף ה:

קסו ה מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ט , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף ד:

קסז ו מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ח:

קסח ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:

קסט ח מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ט:

קע ט מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף יא:

קעא י מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כג , ומיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ב , סמג שם ולאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף ב:

קעב כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף ד:

קעג ל מ מיי' שם הל' ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף ח , וטור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף ד:

דף כה עמוד אעריכה

קעד א ב מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ז:

קעה ג מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יז:

קעו ד מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף ד:

קעז ה ו מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , ומיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ו:

קעח ז מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ה:

קעט ח מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לז:

קפ ט מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יג, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ז:

קפא י מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שנג סעיף ב:

קפב כ מיי' פ"י מהל' תפילין הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ז:

קפג ל מ מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שנג סעיף ג:

קפד נ מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ז , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמה סעיף ח:

קפה ס מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יז:

דף כה עמוד בעריכה

קפו א מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף כה:

דף כו עמוד אעריכה

קפז א מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב והלכה ג , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף טו:

קפח ב מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יז:

קפט ג מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לו:

קצ ד מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י , ומיי' פ"ה מהל' תענית הלכה טז והלכה יז , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לח , טור ושו"ע או"ח סי' תקסא סעיף א:

קצא ה מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקסא סעיף ב:

קצב ו מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג , ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לא:

קצג ז מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ה , ומיי' פ"ה מהל' תלמוד תורה הלכה ט , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ח , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף כה:

קצד ח מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב והלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יז:

קצה ט י מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לו:

קצו כ ל מ נ ס מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב והלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לז:

קצז ע פ צ מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקסא סעיף א וסעיף ב:

קצח ק מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה יז , ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקסא סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לט:

דף כו עמוד בעריכה

קצט א מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג:

ר ב ג מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף כ:

רא ד ה מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג והלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף יט:

רב ו מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב והלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ג:

רג ז ח מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף כב:

רד ט מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף כא:

רה י מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ב:

רו כ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ו , סמג שם וסמג לאוין שא , ומיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ו:

רז ל מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה י , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף כא:

רח מ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לג:

רט נ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לד:

רי ס מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלז:

ריא ע מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ד:

ריב פ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ , טוש"ע שם , וטור ושו"ע יו"ד סי' שצא סעיף א:

דף כז עמוד אעריכה

ריג א מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף כג:

ריד ב מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ב , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעה סעיף א:

רטו ג ד ה מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ב , טור י"ד סי' ת:

רטז ו ז ח מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יח , טור י"ד סי' שפז:

ריז ט מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ח , ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד:

ריח י מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יח , טור י"ד שם:

ריט כ ל מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ו , סמג עשין שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שעח סעיף ז:

רכ מ טור ושו"ע יו"ד סי' שעח סעיף ז:

רכא נ מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ז , טי"ד סי' תא:

רכב ס מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ג , טור י"ד שם:

רכג ע מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ג , ומיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כג , טור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף א:

רכד פ מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' שנה סעיף א:

רכה צ ק מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ז , טור י"ד סי' שעח:

רכו ר מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שנג סעיף א:

דף כז עמוד בעריכה

רכז א מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שנב סעיף א וסעיף ב:

רכח ב ג ד מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כב , סמג עשין ב ולאוין עה , טור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף ה:

רכט ה מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו סעיף א:

רל ו ז מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו סעיף א בהג"ה וסעיף ב:

רלא ח ט מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שעח סעיף א:

רלב י כ מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שמג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שסא סעיף ב:

רלג ל מ מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצד סעיף א:

רלד נ מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שצד סעיף ד:

דף כח עמוד אעריכה

רלה א מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ה , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שנה סעיף א:

דף כח עמוד בעריכה

רלו א מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כד , ומיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ד , סמג עשין ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף ה:

רלז ב ג מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו סעיף א:

רלח ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקסז סעיף יד בהג"ה , וסי' רא סעיף ב:

דף כט עמוד אעריכה

(א) [ מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ד ]:

(ב) (מג"א סי' קי סק"ט):