פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקמז ז

שולחן ערוך

אין חולצין כתף אלא קרוביו של מת המחוייבים להתאבל עליו או על חכם:

מפרשים

מגן אברהם

(ה) על חכם:    ששואלים אותו דבר הלכה בכ"מ ואו' אפי' אינו יודע לישא וליתן בה [נ"י]:

באר היטב

משנה ברורה

(יח) אין חולצין כתף וכו' - ועיין ביו"ד סימן ש"מ סי"ז בהג"ה דעכשיו לא נהגו לחלוץ כתף כלל ואפילו בחול:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש