שולחן ערוך אורח חיים קצט ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אונן בחול שהוא פטור מלברך אין מזמנין עליו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ג) פטור מלברך:    פי' כל זמן שמתו מוטל לפניו עיין סי' ע"א:

באר היטב

(ב) אונן:    פי' כל זמן שמתו מוטל לפניו עי' סי' ע"א.


משנה ברורה

(ח) שהוא פטור מלברך - פי' כל זמן שמתו מוטל לפניו כבסימן ע"א:

(ט) אין מזמנין - ואפילו להאומרים שאם רצה להחמיר ולענות ולברך הרשות בידו מ"מ כיון שהוא פטור אינו מצטרף ועיין מה שכתבנו לעיל בסימן ע"א סק"ד במ"ב לענין אם יש חבורה בעיר המיוחדים להוצאת המת ומסרהו להם:

(י) עליו - ואפילו בדיעבד אם בירך להוציא לאחרים לא מהני דכל שהוא בעצמו פטור מן הדבר אין יכול להוציא לאחרים [פמ"ג]:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש