פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מצוה לגלח בערב יום טוב:

סעיף בעריכה

אין מגלחין במועד אפילו אם גילח קודם מועד:

סעיף געריכה

אפילו אם היה אנוס ומפני כך לא גילח בערב מועד אינו מגלח במועד והוא הדין למי שהיה חולה ונתרפא במועד:

סעיף דעריכה

ואלו מגלחין במועד מי שיצא מבית השביה ולא היה לו פנאי לגלח קודם המועד ומי שיצא מבית האסורים ואפילו היה חבוש ביד ישראל שהיו מניחין לו לגלח וכן המנודה שהתירו לו ברגל וכן מי שנדר שלא לגלח ונשאל על נדרו ברגל וכן הבא ממדינת הים בחול המועד או שבא בערב הרגל ולא היה שהות ביום לגלח והוא שלא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ לטייל:

סעיף העריכה

אף על פי שהתירו להסתפר לא יסתפר ברשות הרבים אלא בצנעה:

סעיף ועריכה

קטן מותר לגלח במועד אפילו נולד קודם הרגל (ואפילו בפרהסיא שרי) (וכן משמע ממרדכי):

סעיף זעריכה

אבל שחל שביעי שלו בשבת ערב הרגל מותר לגלח בחול המועד:

הגה: מי שהמיר דתו וחזר בתשובה ודרכו לגלח מותר לגלח במועד (תרומת הדשן סימן פ"ז):

סעיף חעריכה

כל אדם מותר ליטול שפה בחול המועד:

הגה: אפילו בפרהסיא ומותר לחוף ולסרוק ראש במועד אף על פי שמשיר שער ואין בזה משום גילוח (מרדכי ריש מועד קטן):