פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אסור להלין המת אלא אם כן הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות או כדי שיבאו קרובים או להשמיע עיירות.

סעיף בעריכה

כל המתים הממהר להוציא מטתו הרי זה משובח. אבל על אביו ועל אמו ה"ז מגונה אא"כ היה ערב שבת או ערב יום טוב או שהיו גשמים מזלפים על מטתו.