פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקמז א

שולחן ערוך

חול המועד אסור בהספד ותענית לפיכך אין מניחין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד ומטעם זה אין מוליכין המת לבית הקברות עד שיהיה הקבר מתוקן:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) ומטעם זה אין מוליכין וכו' - ר"ל כדי שלא ישתהא המת ברחוב ויבואו להספידו:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש