פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שפו א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אָבֵל חייב בעטיפת הראש דהיינו שיכסה ראשו בטלית או בסודר ויחזיר קצתו על פיו ועל ראש החוטם והני מילי שצריך עטיפה בכל היום אבל כשבאין מנחמים אצלו מגלה ראשו לכבודם:

הגה: וי"א שאין נוהגין במדינות אלו בעטיפה (הגהות מיימוני פ"ה). וכן המנהג פשוט. ואין להחמיר לשנות במה שלא נהגו אבותינו:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) וי"א שאין נוהגין כו'. מפני שמביא לידי שחוק גדול מן העובדי כוכבים ועבדים ושפחות שבינינו מיהו יש לנהוג בעטיפה קצת דהיינו למשוך הכובע למטה לפני העינים וכן משמע בבית חדש ועיין לקמן סימן ת':באר היטב

(א) המנהג: מפני שמביא לידי שחוק גדול מן העובדי כוכבים ועבדים ושפחות שבינינו. מיהו יש לנהוג העטיפה קצת כמו עתה שמושכין הכובע לפני העינים כל ז' ימים ובשבת בצינעא ולא בפרהסיא. וכתב הב"ח לפ"ז מיד כשמתחיל החזן ברכו אז יגביה האבל את הכובע דלא להוי מלתא דפרהסיא. עכ"ל.▲ חזור לראש