שולחן ערוך יורה דעה שעד ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כל הקרובים שהכהן מיטמא להם -- שהם אביו ואמו ובנו ובתו ואחיו ואחותו מאביו הבתולה ואשתו -- מתאבלים עליהם. ועוד הוסיפו עליהם אחיו-מאמו ואחותו-מאמו (בין בתולה בין נשואה), ואחותו נשואה מאביו -- שמתאבלים עליהם אף על פי שאין כהן מיטמא להם.

וכשם שהוא מתאבל על אשתו כך היא מתאבלת עליו. ודוקא אשתו כשרה ונשואה אבל פסולה או ארוסה לא.

אבל בנו ובתו ואחיו ואחותו -- אפילו הם פסולים -- מתאבל עליהם. חוץ מבנו ובתו ואחיו ואחותו משפחה וכותית שאינו מתאבל עליהם.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש