שולחן ערוך יורה דעה שפח א


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

אָבֵל אסור להניח תפילין ביום ראשון, ואחר שהנץ החמה ביום שני מותר להניחם.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ואחר שהנץ כו'. ויש פוסקים דאינו אסור אלא ביום ראשון וביום ב' מותר מיד אפי' קודם הנץ החמה וכ"פ הב"ח. ואם שמע שמועה קרובה דינה כיום קבורה דאסור להניח תפילין. כן משמע מדברי הרמב"ן והמחבר לקמן סי' ת"ב ס"ב וכ"פ בתשו' משאת בנימין סימן פ"ב ופשוט הוא:


ט"ז

באר היטב

(א) ראשון: כתב הט"ז דגם ביום שמועה קרובה אסור להניח תפילין כן כתב הרמב"ן ומביאו ב"י לקמן סימן ת"ב עכ"ל.


(ב) החמה: כתב הש"ך ויש פוסקים דאינו אסור אלא ביום ראשון וביום ב' מותר מיד אפי' קודם הנץ החמה (כשיאיר היום) וכ"פ הב"ח עכ"ל (ועיין בה"י).▲ חזור לראש