פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקלב

סעיף אעריכה

מותר ליטול צפרנים בין דיד בין דרגל אפילו במספרים:

הגה: אבל יש מחמירין ואוסרים וכן הוא המנהג להחמיר שלא ליטלן בין בסכין בין במספרים אם לא לצורך מצות טבילה שנוטלן כדרכן בחול (סמ"ק ותוספות):

סעיף בעריכה

כל רפואה מותר בחול המועד.