שולחן ערוך יורה דעה שנג ב


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

אין מניחין ספר תורה על מטתו של חכם:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אין מניחין וכו'. דוקא על מטתו אבל לפניו על גבי קרקע או ספסל משמע בטור לעיל סי' שד"מ מתשו' רב האי שמותר וכ"כ בפרישה:באר היטב

(א) מטתו: אבל לפניו ע"ג קרקע או ספסל משמע בטור לעיל סימן שמ"ד מתשובת רב האי שמותר וכ"כ בפרישה עד כאן לשון הש"ך.▲ חזור לראש