פתיחת התפריט הראשי

טורעריכה

חולה שמת לו מת - אין מודיעין אותו, שמא תיטרף דעתו עליו.

ואין קורעין חלוקו ואין בוכין ואין מספידים בפניו, שלא ישבר את לבו.

ומשתיקין את המנחמין מפניו.

בית יוסףעריכה

חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו וכולי עד סוף הסימן -- במסכת שמחות:

בית חדש (ב"ח)עריכה

חולה שמת לו מת וכו' במסכת שמחות ומביאו הרי"ף ס"פ ואלו מגלחין והרמב"ן בספר ת"ה (דף י"ד) והכי פי' לא מיבעיא שאין מודיעין אותו שמא תטרף דעתו עליו אלא אפי' נודע לו אין מצווין לו לקרוע שמא תגדל דאגתו וכך כתב הר"ן:

ומ"ש ואין בוכים וכו' נראה דה"פ ולא עוד אלא אין בוכין ואין מספידין בפניו אף על מת שאינה קרובו של חולה שלא ישבר את לבו פירוש דכיון שרואה החולה שזה הפלוני מת ובוכין ומספידין עליו בפניו נשבר לבו מפחדו שמא ימות גם הוא ומזה הטעם משתיקין המנחמין מפניו שע"י המנחמין נזכר למיתה אותו פלוני ומתפחד שמא ימות גם הוא גם קרוב לפרש שאין בוכין ואין מספידין נמי מיירי במת לו מת ונודע לו שמת קאמר וכן משתיקין המנחמין על מת שלו: