פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שעה א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מאימתי חל האבילות?    משנקבר ונגמר סתימת הקבר בעפר - מיד מתחיל האבילות.

ומעטף ראשו אבל אינו חולץ מנעליו עד שיגיע לביתו (רמב"ן). ועכשיו נוהגים לחלוץ מנעל אחר סתימת הגולל מיד כדאיתא (בסימן שע"ו).

הגה: (ועיין לעיל סימן שע"ב) היה סבור שנסתם הקבר והתחיל להתאבל ואחר כך נודע לו שטעה -- חוזר ומתחיל האבילות מחדש (הרא"ש כלל כ"ז)

מפרשים