<< · סמ"ג · לאו · רב · >>


מצות לאו רב - לא לחוס על החובל

אסור לבית דין לחוס על ההורג, שלא יאמרו "כבר נהרג זה ומה תועלת יש בהריגת האחר" (ספרי, שופטים) ונמצאו מתרשלים בהריגתו, שנאמר "לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי(דברים יט, יג). וכן אסור לבית דין לחוס מי שנתחייב קנס, שלא יאמרו "עני הוא זה, שלא בכוונה עשה" אלא מגבין ממנו כל מה שיש לו בלא חנינה, שנאמר "לא תחוס עינך עליו".