פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אָבֵל אסור להניח תפילין ביום ראשון, ואחר שהנץ החמה ביום שני מותר להניחם.

סעיף בעריכה

מבעי ליה לאָבֵל ליתובי דעתיה לכווני לביה לתפילין שלא יסיח דעתו מהם אבל בשעת הספד ובכי לא מנח להו.