שולחן ערוך יורה דעה שנה א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין מניחין מטה של אשה ברחוב מפני הכבוד.    (ואין עולין בחבר עיר על האשה) (טור)

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(א) אין מניחין כו'. מפני שקרובה לינוול:

(ב) ואין עולין כו'. שאין כבוד לחכם שמנהיג העיר שכל העיר נוהגין ע"פ צוויו שיהא עולה באשה כשנושאין אותה לקבורה: 

ט"ז - טורי זהב

ואין עולין בחבר עיר. בסימן רנ"ו כתב הטור יש בעיר חבר עיר פירוש אדם גדול ובברכות אמרינן ר' יהודה אומר אין מתפללין מוספין אלא בחבר עיר והיינו צבור ואיך שיהיה פירושו כאן מ"מ לא בא למעט באשה אלא שאין עומדין בחבורה ברחובה של עיר לענין הנזכר בטור בסימן שע"ז אבל לענין ללוותה פשיטא שאין חלוק בין אשה לאיש וכמ"ש סי' שד"מ סעיף ב' כנ"ל פשוט וכן משמע בפרישה: 

באר היטב

(א) בחבר: כ' הט"ז בסימן רנ"ה כ' הטור יש בעיר חבר עיר פירוש אדם גדול. ובברכות אמרינן ר"י אומר אין מתפללין מוספין אלא בחבר עיר והיינו צבור ואיך שיהיה פירושו כאן מ"מ לא בא למעט באשה אלא שאין עומדין בחבורה ברחובה של עיר (ר"ל בחבר עיר הוא בחבר רוב עם ומשום ניוול ע"ש) אבל לענין ללוותה פשיטא שאין חילוק בין איש לאשה עכ"ל.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש