שולחן ערוך יורה דעה שנג ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

תינוק בן ל' יום מוציאים אותו בחיק לבית הקברות ולא בארון. ונקבר באשה אחת ושני אנשים אבל לא באיש אחד ושתי נשים משום יחוד. ואין עומדים עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים, ואפילו אם קים לן שכלו לו חדשיו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) בחיק כו'. וכתוב בא"ז דהיינו דא"צ להוציא ואלא בחיק אבל אם רוצים להוציאו במטה הרשות בידם ומביאו הב"ח:


(ג) אבל לא באיש א' ושתי נשים. משום יחוד:


(ד) ואין עומדין כו'. פי' אין צריך לעמוד. רש"י וכ"כ העט"ז:


(ה) בשורה. ר"ל שהיה כל אחד אומר לו תתנחם:באר היטב

(ב) בחיק: וכתב בא"ז דאם רצו להוציאו במטה הרשות בידן.▲ חזור לראש