פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שפז

סעיף אעריכה

אבל חייב בכפיית המטה ובשעת שינה ואכילה יושב על מטה כפויה אבל כל היום אינו יושב אפילו על מטה כפויה אלא על גבי קרקע וכן המנחמים אינם רשאים לישב אלא ע"ג קרקע:

סעיף בעריכה

עכשיו לא נהגו בכפיית המטה מפני שיאמרו העובדי כוכבים שהוא מכשפות ועוד שאין המטות שלנו עשויות כמטות שלהן כדי שיהא ניכר בהם כפייה: