עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א ב מיי' פ"י מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סד סעיף ג:

ב ג ד מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יט , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' נו סעיף ג:

דף ב עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ח , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף א:

ד ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ב , (טוש"ע שם סעי' ב):

ה ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יב , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף א:

ו ד מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יא , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ג:

ז ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף א:

דף ג עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"י מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סד סעיף ג:


דף ד עמוד אעריכה

ט א ב מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ח , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמב , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפג סעיף ב , [ רב אלפס כאן ובמ"ק פ"ג דף רצא.]

י ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ו:

יא ד מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצט סעיף ב , [עי' כסף משנה]:

יב ה ו מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפג סעיף ב:

דף ד עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצה סעיף י:

יד ב (מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ) , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפג סעיף א:

טו ג [ מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ה ] , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ו:

טז ד מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ה , סמג שם (טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ו):

יז ה מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' סד סעיף ג:

דף ה עמוד אעריכה

יח א ב ג ד מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ו:

יט ה טור אה"ע סי' סד:

כ ו מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סד סעיף ג:

דף ו עמוד אעריכה

כא א טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף יח:

כב ב ג מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הלכה יח והלכה יט , סמג לאוין קיא , (טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצג סעיף א):

דף ו עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף ג:

כד ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג , ומיי' פ"ד מהל' אבילות הלכה ט , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפח סעיף א:

כה ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יז , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כח:

דף ז עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סו סעיף ב:

כז ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה כא:

כח ג מיי' פ"ט מהל' שחיטה הלכה א , סמג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' לב סעיף א:

כט ד מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין סה ועשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' רפ סעיף ב:

ל ה מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ד:

לא ו ז מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ו:

לב ח מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ב [ועי' מ"מ]:

לג ט מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ו:

דף ז עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ח מהל' זכיה הלכה ה , סמג עשין פג , טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף א:

לה ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סא סעיף א:

לו ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף א:

לז ד ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה כד , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' לד סעיף א:

לח ו מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ז וסעיף ח [עי' כסף משנה ]:

דף ח עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה יא , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף א:

מ ב מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ז:

מא ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף יג:

מב ד מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה , ומיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ד:

דף ח עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' שעט סעיף ה:

מד ב מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה א , סמג עשין דרבנן ב:

מה ג מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ח , סמג שם:

מו ד מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שנב סעיף ב:

דף ט עמוד אעריכה

מז א ב ג מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה י והלכה יא , סמג לאוין קצח , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יד , וטור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ז:

מח ד מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף א:

מט ה מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יח , סמ"ג עשין מח , טור אה"ע סי' קטו , וטור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א , [ וברב אלפס קידושין פ"ג ד' רלח ]:

נ ו מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה טו , סמג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף יד , [וברב אלפס שם]:

דף ט עמוד בעריכה

נא א מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה יב והלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ג וסעיף ו:

דף י עמוד אעריכה

נב א מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף א וסעי' ח:

נג ב מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף ב:

נד ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' סו סעיף ו:

נה ד טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ו בהגהה:

נו ה ו מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ו:

דף י עמוד בעריכה

נז א מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ד [עי' מ"מ]:

נח ב ג מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ה:

נט ד מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סו סעיף ו:

ס ה מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה א והלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף א:

סא ו מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ג , (סמג לאוין ס) , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יג בהגהה:

דף יא עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ג:

סג ב מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ז:

סד ג מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה ב , סמג עשין פ"ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ז:

סה ד ה ו ז מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ז:

סו ח מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ז , טור אה"ע סי' סו:

סז ט מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ד:

סח י מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ה:

סט כ מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ב:

דף יא עמוד בעריכה

ע א מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ג:

עא ב מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ד:

עב ג ד מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ה:

עג ה טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ב:

דף יב עמוד אעריכה

עד א מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף א:

עה ב טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ב:

דף יב עמוד בעריכה

עו א טור ושו"ע אה"ע סי' סו סעיף ז:

עז ב מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ט:

עח ג מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ט , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ט:

דף יג עמוד אעריכה

עט א מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף ט:

פ ב ג ד ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יא , ומיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יג והלכה יד , סמ"ג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יז:

פא ו מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמ"ג לאוין רכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ב:

דף יג עמוד בעריכה

פב א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמ"ג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ד:

פג ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יז:

פד ג מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה כ , סמ"ג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ט:

פה ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כז , [ וברב אלפס עוד ביבמות פ"ז דף כז ע"א]:

דף יד עמוד אעריכה

פו א ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יא , ומיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יג והלכה יד , סמ"ג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יז , [ וברב אלפס עוד ביבמות פ"ז דף כ"ז]:

פז ג ד ה מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ט , טור אה"ע סימן ו , וש"ע אה"ע סימן ב סעיף ה:

דף יד עמוד בעריכה

פח א מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ד:

דף טו עמוד אעריכה

פט א ב מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמ"ג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יז וסעיף יח:

צ ג מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יא , סמג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' קי סעיף ג:

צא ד מיי' שם , וטור ושו"ע יו"ד סי' קי סעיף ג , ובטור ושו"ע יו"ד סי' סג סעיף א:

צב ה ו מיי' פ"יח מהל' אבות הטומאות הלכה ב:

צג ז מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה א , סמג לאוין קמג:

דף טו עמוד בעריכה

צד א מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לג:

צה ב ג ד ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כו , וטור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לד: