שולחן ערוך אבן העזר מח א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

האומר לאשה: קידשתיך, והיא אומרת: לא קידשתני, הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(א) האומר לאשה קדשתיך:    בטור כתב קדשתיך בפני פלוני ופלוני משמע אם אמר סתם קדשתיך יכול לפרש דבריו שלא בעדים וכ"כ הרא"ש בתשובה על פלגש של ראובן שאמרה קדשני ראובן אין בדבור' כלום עד שתאמר קדשני ראובן בפני שני עדים ויש להסתפק באולי דוקא בפלגש הנ"ל פסק כן אבל איש ומכ"ש ת"ח היודע שאין קידושין בלא עדים אם אמר סתם קדשתיך מסתמ' כדין קידושין קאמר ואינו נאמן לומר אח"כ שהי' בלא עדים:

בית שמואל

(א) קדשתיך:    היינו באומר קדשתיך בפני ב' עדים כ"כ הטור ומשמע אם אמר סתם קדשתיך יכול לפרש דבריו שקידש בלא עדים ועיין תשו' הרא"ש שהביא הב"י סוף סימן ט"ו ובש"ע שם:

ט"ז

באר היטב

(א) קדשתיך:    היינו באומר קדשתיך בפני ב' עדים והלכו למד"ה כ"כ הטור ואם אמר קדשתיך סתם יוכל לפרש דבריו שקידש בלא עדים ע' ח"מ ב"ש.

(ב) בקרובותיה:    אפילו בעדים מכחישים אותו שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא רשד"ם חא"ה סי' ט' והרש"ך בח"ג סי' צ"ה. ואם נשא מקרובותיה כופין אותו להוציא הרא"ם ח"א סי' כ"ה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש