שולחן ערוך אבן העזר סח ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם מנהג המקום להעמיד עדים למשמש שלא ינהגו מנהג רמאות, וארע הדבר שלא העמידו עדים, אינו יכול לטעון טענת בתולים:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ב) ואירע הדבר שלא העמידו עדים:    דחיישינן שמא בגרם שלו הערים שלא יעמידו עדים כדי שיטעון טענת בתולים אבל במקום שאין מעמידין עדים אין כאן ריעותא ונאמן הוא לטעון טענת בתולים מכח חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה:

בית שמואל

(ב) ואירע הדבר:    אף על גב דקי"ל אין אדם טורח בסעודה ומפסידה מ"מ בכה"ג דיש ריעות' לפנינו דשינה מנהג חיישי' הרא"ש והטור ומשמוש זה פרש"י שלא יאבד הדם לפ"ז אמרי' הואיל יש ריעות' לפנינו חיישינן שמא איבד הדם ולהני פוסקים דס"ל אף היכ' דמצא דם יכול לטעון פ"פ ותניא א"י לטעון טענות בתולים ש"מ אף פ"פ ג"כ א"י לטעון צריך לו' מדראינו רמאות דהא שינה המנהג אז על פ"פ פשיטא אינו נאמן דהא אין ראיה לדבריו אלא אפילו דם ה"א דנאמן מדלית' דם קמ"ל אף על דם ג"כ אינו נאמן ואמרינן שמא איבד הדם:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש