שולחן ערוך אבן העזר סח א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל בתולה שכתובתה מאתיים יש לה טענת בתולים. וכל שכתובתה מנה, או שלא תקנו לה כתובה, אין לה טענת בתולים. וכל המתיחד עם ארוסתו קודם נשואין, אין לה טענת בתולים:

מפרשים

חלקת מחוקק

(א) יש לה טענת בתולים:    כלומר ואם לא היה לה בתולים הוי מקח טעות ואין לה כלום כמו שיתבאר בסמוך סעיף ה':

בית שמואל

(א) וכל המתייחד עם ארוסתו:    אף על גב דק"ל הטוען פ"פ מצאתי נאמן חזקה אין אדם טורח בסעודה כמ"ש בסמוך מ"מ אם מתייחד עמה אמרינן שמא בא עליה ושכח או שמא הערה בה וא"י ששיבר בתוליה כ"כ רש"י ובתו' משמע דוקא היכא דמנהג הוא לייחד עמה אז אמרינן על דעת כן מייחדים אותה כדי שיהא לבו גס בה אז לא מוקי אינש נפשיה לבעול בודאי וכל זה איירי לענין ממון אבל לענין איסור נאמן לאוסרה על נפשי' כמ"ש בש"ס, ובש"ג פוסק כרש"י אם היא טוענת בתולה היתה ואינה טוענת בא עליה צ"ע אם היא נאמנת במיגו בא עלי או אי הוי כמגו להוצי' ממון:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש