שולחן ערוך אבן העזר מח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן מח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

אמר לה קדשתיך, והיא אומרת: לא, או להפך
ובו שבעה סעיפים:
אבגדהוז

האומר לאשה: קידשתיך, והיא אומרת: לא קידשתני, הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו:


קידשתני, והוא אומר: לא קידשתיך, הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו:


קידשתיך, והיא אומרת: לא קידשת אלא בתי, הוא אסור בקרובות האם והאם מותרת בקרוביו; ומותר בקרובות הבת, והבת מותרת בקרוביו:


קידשתי את בתך, והיא אומרת: לא קידשת אלא אותי, הוא אסור בקרובות הבת, והבת מותרת בקרוביו; ומותר בקרובות האם, והאם אסורה על קרוביו:


כל אלו שטוענין הקידושין, כשטען הטוען שהיו שם עדים והלכו להם למדינה אחרת או מתו; אבל אם הודו שהיו הקידושין בלא שני עדים, אין כאן קידושין:


כל מקום שאמרנו שאמרה אשה לאיש: קידשתני, והוא אומר: לא קידשתיך; מבקשים ממנו שיכתוב לה גט להתירה.

הגה: ואז נאסר בקרובותיה, הואיל ונתן לה גט. אבל אם הוא אומר: קידשתיך, והיא אומרת: לא קידשתני, וכפאו לגט משום חשש הנמנע לנשאה, אין האשה נאסרת בקרוביו מחמת הגט (הגהות מרדכי דקדושין):


מי שאמר: "קודם שקידשתי את אשתי קידשתי את אחותה בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים, ולא גירשתיה", והרי היא נשואה, אינו נאמן לאוסרה על בעלה כל זמן שלא יביא עדים. ואפילו אם תאמר היא: אמת שקידשתני, אינה נאמנת לאסור עצמה על בעלה. ואפילו אם יביא עדים שקידשה, אם נתקדשה אחות אשתו בפניו, אינה נאסרת על בעלה. וזה אסור באשתו, שכיון שאמר שקידש אחותה תחילה, נאסר בקרובות שתיהן. ועין לעיל סוף סימן מ"ו: