שולחן ערוך אבן העזר סח ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

טען טענת דמים, אם היתה ממשפחת דורקטי (פרוש, דור קטוע, כלומר משפחה של עקרים שעל ידה הדור קטוע מבנים), הרי זו בחזקתה; ואם לאו, בודקין אותה שמא חולי גדול יש בה שיבש לחלוחית האברים, או שהיתה מתענית ברעב, ומכניסין אותה למרחץ ומרטיבין אותה ומאכילין ומשקין אותה עד שתבעל שנית ונראה אם תוציא דם. ואם אין שם חולי ולא רעב וכיוצא בו, הרי זו טענה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ה) אם היתה ממשפחת דורקטי:    נראה אף דלא טענה אנן טענינן דלאו דינא גמירי נשי לידע לטעון טענה זו ובודאי כגון זה פתח פיך לאלם הוא ומה מזיק שיבדוק אחר זכותה ובגמרא אורחא דמילתא נקט ומעשה שהיה (שטענה כך) ודלא כב"ח:

בית שמואל

(ח) אם היתה ממשפחת דורקטי כו':    כ"כ הרמב"ם ומשמע אפי' היא לא טענה כן טענינן בשבילה שמא היא משפחת דורקטי ולא כמשמעות הטור:

(ט) שמא חולי:    ודוקא טענת דמים תלינן בחולי ולא פ"פ, ונשמע מדברי הטור אם אמרה ממשפחת דורקטי אני ונמצא שקר מ"מ אם אפשר לתלות בחולי תלינן אף על גב דכבר מוכחש טענתה:

(י) הרי זו טענה:    אפילו פתחה סתום הרי זו טענה לכ"ע מאחר דליכא דם תלינן דוחק מחמת איזה סיבה:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש