שולחן ערוך יורה דעה שפג

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שפג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

איסור תשמיש המטה לאבל
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

אָבֵל אסור בתשמיש המטה אבל בשאר דבר קורבה -- מותר, אפילו במזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו. בין באבלות דידיה בין באבלות דידה. (אבל חבוק ונשוק יש להחמיר) (רבינו ירוחם) ומותרת לאכול עמו בקערה ומותרת לישן עמו הוא בבגדו והיא בבגדה. ומיהו משום לך לך אמרינן נזירא יש להחמיר שלא ישן [עמה] במטה כלל.

סעיף בעריכה

במה דברים אמורים? בשאר אבלות אבל אם מת אביו של חתן או אמה של כלה שמכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהגים ז' ימי המשתה ואח"כ שבעת ימי אבלות -- אסור להתייחד עמה כל י"ד יום אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים כדאיתא בסימן שמ"ב.

אבל אם כנס לחופה והתחילו ימי המשתה שלו ואח"כ מת לו מת -- מותר להתייחד עמה כמו בשאר אבלות - והוא שבעל. אבל אם לא בעל -- אסור להתייחד עמה כל ימי האבל בין בחול בין בשבת.