עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ז

דף מט עמוד בעריכה

א א מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צט ועשה ק:

ב ב מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה לו , ומיי' פ"ד מהל' מטמא משכב ומושב הלכה יא , סמ"ג עשין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצ סעיף לא:

ג ג מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה לז:

ד ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יום הכפורים הלכה א:

ה ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף א:

ו ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כט:

ז ז ח ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ט והלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

ח י מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה א:

ט כ מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ב:

י ל מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה א , סמ"ג עשין קעג:

יא מ מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג עשין צט:


דף נ עמוד אעריכה

יב א מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יא , סמ"ג עשין קד:

יג ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב , סמ"ג עשין קד , וסמ"ג לאוין כו:

יד ג ד מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ד:


דף נ עמוד בעריכה

טו א ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ב ?? יא , ומיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ג והלכה ה , סמ"ג עשין קיג , וסמ"ג לאוין כז:


דף נא עמוד אעריכה

טז א ב מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ג , וסמ"ג לאוין צד:

יז ג מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י:

יח ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה , ומיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יא , וסמ"ג לאוין צז:

יט ה מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , וסמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

כ ו מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה יב:

כא ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ד , ומיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , וסמ"ג לאוין צז:


דף נא עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י:


דף נב עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ג , וסמ"ג עשין קיב:


דף נב עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה יא , וסמ"ג עשין קב:

כה ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ד , וסמ"ג עשין קב:

כו ג מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה כו , ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שמח סעיף א:

כז ד מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ה , וסמ"ג עשין קג:

כח ה מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יג , וסמ"ג לאוין צד:

כט ו מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה א , וסמ"ג לאוין צד:

ל ז מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה א , וסמ"ג לאוין צד:

לא ח מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו , מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יג , וסמ"ג לאוין קג:

לב ט מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו , מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה א , וסמ"ג לאוין קג:


דף נג עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו , וסמ"ג לאוין קג:

לד ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ד , ומיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , וסמ"ג עשין קד:

לה ג מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ו , וסמ"ג לאוין טז:

לו ד מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ג , ומיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , וסמ"ג לאוין לז:

לז ה מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א:

לח ו מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"א מהל' שבת הלכה א , וסמ"ג עשין ל , וסמ"ג לאוין סה:

לט ז מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א , וסמ"ג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א:

מ ח מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו , וסמ"ג לאוין קג?:

מא ט מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה א , וסמ"ג לאוין כז:

מב י מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב:

מג כ מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה טו וסמ"ג לאוין כו:

מד ל מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה א וסמ"ג לאוין רב:

מה מ מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

מו נ מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א:

מז ס ע מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א והלכה ב:


דף נג עמוד בעריכה

מח א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י , סמ"ג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף א:


דף נד עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א:

נ ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ד:

נא ג ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

נב ה מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י:


דף נד עמוד בעריכה

נג א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יז:

נד ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה טז:

נה ד ה ו מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ג:

נו ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

נז ח מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יז:


דף נה עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

נט ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה טז:

ס ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

סא ד מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ו:


דף נה עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

סג ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א:

סד ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ד:

סה ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

סו ה מיי' פ"ג מהל' משכב ומושב הלכה ג:

סז ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג:

סח ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יג:

סט ח ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א:

ע י מיי' פ"ג מהל' משכב ומושב הלכה ג:

עא כ מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה א והלכה יא:

עב ל מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה ג:

עג מ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יז:

עד נ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יג:

עה ס מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז , סמ"ג לאוין טז:


דף נו עמוד אעריכה

עו א מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח , סמ"ג לאוין טז:

עז ב מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז:

עח ג מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח:

עט ד מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה א והלכה ג , סמ"ג לאוין טז:

פ ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה יד , ומיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ה:

פא ו מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז , סמ"ג לאוין טז:

פב ז מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ג:

פג ח מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה א:


דף נו עמוד בעריכה

פד א מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ו:

פה ב ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ב:

פו ד מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין נז:

פז ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה יד:


דף נז עמוד אעריכה

פח א מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה יד , סמ"ג עשין קכב:

פט ב מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ט:

צ ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ד:

צא ד מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה יא , סמ"ג לאוין קסג:

צב ה מיי' פ"י מהל' עכו"ם הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה יא , סמ"ג לאוין קסג , טור ושו"ע יו"ד סי' קנח סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף ה:

צג ו ז ח מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ט:

צד ט מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ח:

צה י מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ד:


דף נז עמוד בעריכה

צו א מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה יד:

צז ב מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ד:

צח ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה א והלכה ה:

צט ד ה ו מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ז:


דף נח עמוד אעריכה

ק א ב ג ד ה מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יג , סמ"ג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ג:

קא ו מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ה:

קב ז מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ו:

קג ח ט י כ מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ה , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה י:

קד ל מ מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ו:


דף נח עמוד בעריכה

קה א מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ה , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמ"ג עשין קכב:

קו ב מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

קז ג ד ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ח:

קח ו מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ז:

קט ז מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ו:

קי ח מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ב , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף א:

קיא ט י מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ט:


דף נט עמוד אעריכה

קיב א מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ט:


דף נט עמוד בעריכה

קיג א ב ג מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ז:

קיד ד מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ח:


דף ס עמוד אעריכה

קטו א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה א , (טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף א והלכה ב):

קטז ב מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז:

קיז ג מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח , ומיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א , סמ"ג לאוין טז ועשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף א:

קיח ד מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח , ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לז:

קיט ה מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח , ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג , סמ"ג לאוין טז ועשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לט:

קכ ו ז ח ט מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה י , ופרק ט מהלכות אבל הלכות ו-ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף לז:

קכא י מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ד , ועשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף י בהג"ה ועי"ש:


דף ס עמוד בעריכה

קכב א מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג , סמ"ג לאוין טז:

קכג ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ד:

קכד ג מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ו:

קכה ד מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה י , סמ"ג לאוין לה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמז סעיף א:

קכו ה מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ה:

קכז ו ז ח ט מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג:

קכח י מיי' פ"יח מהל' מעשה קרבנות הלכה ב , סמ"ג לאוין שלג:

קכט כ ל מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה טו , סמ"ג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' ד סעיף א:


דף סא עמוד אעריכה

קל א מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ב , סמ"ג לאוין יז:

קלא ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג:

קלב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ה:


דף סא עמוד בעריכה

קלג א מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ה:

קלד ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ו:

קלה ג ד מיי' פ"טו מהל' שגגות הלכה ג:

קלו ה מיי' פ"טו מהל' שגגות הלכה ו:


דף סב עמוד אעריכה

קלז א מיי' פ"טו מהל' שגגות הלכה א , סמ"ג עשין ריז:

קלח ב מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג:

קלט ג מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ב:

קמ ד ה ו מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה א:

קמא ז מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ד:


דף סב עמוד בעריכה

קמב א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז:

קמג ב מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז , ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח:

קמד ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז , ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יב , סמ"ג לאוין ריג:

קמה ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז , ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין יז:


דף סג עמוד אעריכה

קמו א מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה א והלכה ב:

קמז ב מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה ב , סמ"ג לאוין א:

קמח ג מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב:

קמט ד מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ב , סמ"ג לאוין קלו , טור ושו"ע יו"ד סי' כז סעיף א:

קנ ה מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ד , סמ"ג לאוין שכד:

קנא ו ז מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג לאוין רצ:

קנב ח מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה א , סמ"ג לאוין קכ:

קנג ט מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ב , ומיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ד , ומיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג לאוין קלו רכ רצו שכד :

קנד י מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ו , סמ"ג לאוין יח:

קנה כ מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה י והלכה יא , סמ"ג לאוין לה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמז סעיף א ועיין בהשגות ובכסף משנה:


דף סג עמוד בעריכה

קנו א מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב:

קנז ב מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה יא , סמ"ג לאוין לה:

קנח ג מיי' פ"ה מהל' שותפין הלכה י , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע יו"ד סי' קמז סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' קנו סעיף א ועיין בהג"ה:

קנט ד ה מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה יא , סמ"ג לאוין לה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמז סעיף ד:

קס ו מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה י:

קסא ז טור ושו"ע יו"ד סי' קמז סעיף ה:


דף סד עמוד אעריכה

קסב א ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ה:

קסג ג מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ד:

קסד ד מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג:


דף סד עמוד בעריכה

קסה א מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ד:

קסו ב ג ד מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ה:

קסז ה מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ד:

קסח ו מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ג ועיין בכסף משנה:

קסט ז מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ה:

קע ח מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א:


דף סה עמוד אעריכה

קעא א מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א והלכה ב' , ומיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יד , סמ"ג לאוין לח , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט:

קעב ב מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יד , סמ"ג שם:

קעג ג מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ב:

קעד ד מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה ב והלכה ד:

קעה ה מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה א:

קעו ו ז מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א:

קעז ח מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה י , סמ"ג לאוין כד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ה:

קעח ט מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה ז וכפירוש רש"י:


דף סה עמוד בעריכה

קעט א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ז , ומיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג לאוין קפד ולאו רפח , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף יא , וטור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ג:

קפ ב מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א , סמ"ג לאוין לח:

קפא ג מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ב , סמ"ג לאוין לט:

קפב ד מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א , סמ"ג עשין לח:

קפג ה מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יג , סמ"ג לאוין נ , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ג:

קפד ו ז מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה ח והלכה ט , סמ"ג לאוין נ , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ג וסעיף טו:

קפה ח מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף יג:


דף סו עמוד אעריכה

קפו א מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה ד , סמ"ג לאוין נ , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ג:

קפז ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין שס:

קפח ג ד מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ב , סמ"ג לאוין לד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א:

קפט ה מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א:

קצ ו מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ב , סמ"ג לאוין לד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א:

קצא ז מיי' פ"כו מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג לאוין רט , טור ושו"ע חו"מ סי' כז סעיף א:

קצב ח מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ד ועי"ש בכסף משנה:

קצג ט מיי' פ"כו מהל' סנהדרין הלכה א:


דף סו עמוד בעריכה

קצד א ב ג מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמ"ג לאוין צז:

קצה ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ה:

קצו ה מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

קצז ו מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו:


דף סז עמוד אעריכה

קצח א מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה א , סמ"ג לאוין כו:

קצט ב מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ג , מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ה:

ר ג מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב:

רא ד מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ג:

רב ה מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב:

רג ו מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה א והלכה ב:

רד ז מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה א , סמ"ג לאוין כג:

רה ח ט מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה טו , סמ"ג לאוין נא:


דף סז עמוד בעריכה

רו א מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה טו , סמ"ג לאוין נא , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף טו:


דף סח עמוד אעריכה

-- אין --